Čo je Región Javor

Základné informácie o organizácii

Úplný názov Regionálne združenie JAVOR
Skrátený názov RZ Javor
Právna forma Občianske združenie
IČO 37825372
Vznik organizácie 3.5.2000
Štatutár Mgr. Miroslava Žilková
Sídlo Námestie Mieru 429, 985 52 Divín
Kontakt +421 908 944 009
E-mail javor@divin.sk, mirka.zilkova@centrum.sk
Web www.regionjavor.sk

Charakteristika RZ Javor

Regionálne združenie JAVOR predstavuje združenie na báze verejno-súkromného partner-stva. Zahŕňa spolu katastrálne územia 11 samosprávnych celkov – obcí, ktoré sa rozhodli už v roku 2000 vznikom tohto združenia spoločnými aktivitami napĺňať rozvojové ciele. K tomu využívajú dlhodobo spoločné plánovanie odrážajúce potreby vlastných obyvateľov a definovaného územia ako celku zastúpeného rôznymi subjektami verejného sektora, súkromného a tretieho sektora.

Regionálne združenia Javor bolo zaregistrované 3.5.2000 a svoju činnosť začalo na zakladajúcom valnom zhromaždení 6.6.2001. Svoju činnosť zameralo na životné prostredie, cestovný ruch, ochranu pamiatok a rozvoj podnikania. Združenie má charakter mikroregiónu, do ktorého spadá jedenásť obcí – Budiná, Divín, Dobroč, Kotmanová, Lovinobaňa, Mýtna, Píla, Podrečany, Ružiná, Točnica, Tomášovce a Tuhár. Ďalej jeho členskú základňu tvoria podnikateľské subjekty a fyzické osoby.

V roku 2015 bola vypracovaná Stratégia Miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD), ktorá predstavuje nástroj, ktorý slúži na dosahovanie spoločných cieľov rozvoja daného geografického priestoru cestou zapájania miestnych aktérov Regionálneho združenia JAVOR. Tí svojimi koncepčnými prístupmi aktívne zasahujú a prispievajú k rozhodovaniu o sociálnom, environmentálnom a ekonomickou rozvoji svojho územia.

Región je magnetom oddychu domácich i zahraničných turistov vďaka historickým a kultúrnym pamiatkam ako aj možnostiam turistiky a cykloturistiky. Mikroregión Javor je centrum letnej turistiky a cestovného ruchu v okrese Lučenec a miesto oddychu a rekreácie návštevníkov z okolitých, či už bližších, alebo vzdialenejších okresov.

Podľa geomorfologického členenia Slovenska patrí mikroregión Javor do oblasti Slovenského Rudohoria, celku Revúcej vrchoviny, oddielu Cinobanské predhorie a časti Lovinobanské brázdy. Mikroregión Javor leží na rozhraní Krupinskej vrchoviny a Lučenskej kotliny. Geograficky predstavuje severozápadnú časť okresu Lučenec po obidvoch stranách cestnej komunikácie 1. triedy E 571 až po hranice s okresom Detva v západnej časti, príp. Poltár v časti severnej.

Obce ležia v nadmorskej výške 216 – 636 m n.m. Vodná nádrž Ružiná predstavuje 170 ha vodnej plochy. Okrem tejto vodnej nádrže sú tu aj menšie vodné plochy – Mýtna a Tomášovce.

Počet obyvateľov k 31.12.2014 je 10192 osôb. Rozloha územia je 176,232 km2. Hustota obyvateľstva dosahuje hodnotu 57,83 obyvateľov/km2. Jedná sa o súvislé územie ohraničené katastrami jednotlivých obcí rovnomerne na seba nadväzujúcich.

mapa_mr-javor