Divín – história

Názov hradu Divín i niektoré miestne slovanské názvy v okolí poukazujú na staršie osídlenie – do čias veľkomoravského obdobia. Je pravdepodobné, že hrad Divín bol postavený ako jeden zo stráž­nych bodov, ktoré mali chrániť slovanské oblasti pred tlakom maďarských kočovníkov, ktorí sem prišli v 10. storočí.

 

Divínsky hrad vznikol v 13. storočí, písomne je doložený z roku 1329 ako Dyun. Postavil ho rod Kacsicsovcov v rámci kráľovského nariadenia v období tatárskeho vpádu. Pôvodne mal slúžiť ako úto­čište pred vpádmi, neskôr sa jeho funkcia zmenila na pevnosť. Tomayovci, neskôr Losonczyovci ku von­kaj­šiemu plášťu hradu pristavali obytné a hospodárske krídlo.

 

Divín bol od 13. – 14. storočia aj dôležitým miestom v rámci kolonizácie územia na sever od Ipľa. Di­vínske podhradie aj s farou sa spomína v roku 1393 ako Dyen, Dyuen, v roku 1467 ako Dywyn.

 

VÝVOJ OBCE OD 15. DO 20. STOROČIA:

V 70-tych rokoch 15. storočia sa vlastníkom Divínskeho hradného panstva Ján Nádaždy Ongor. Keďže jeho dcéra umrela bezdetná, divínske panstvo pripadlo späť kráľovi Ferdinandovi I., ktorý ho v roku 1535 daroval ostrihomskému biskupovi Pavlovi Váradymu. Ten sa ho však neujal. V roku 1548 bol zemepá­nom tejto oblasti Žigmund Balassa.

 

Na prvej mape Uhorska z roku 1528 je zaznamenaný aj Divín. V 16. storočí bol hrad zosilnený for­tifi­káciou, čo vyžadovalo rastúce turecké nebezpečenstvo. Turci v roku 1552 obsadili mesto Sečany, kde vytvorili sandžak, ku ktorému patrilo aj panstvo Divín, hoci hrad ešte obsadený nebol. 26. novem­bra 1554 urobili aj súpis obyvateľov Divína. 11. 11. 1557 sa pokúšali Turci dobyť hrad Divín, ale sa im to nepoda­rilo, preto vypálili podhradskú obec. Hrad bol následne dobudovaný po roku 1559 ako pro­titurecká pev­nosť. Turci si boli vedomí dôležitosti tohto miesta ako obranného pásma medzi banskou oblasťou a nimi. Na hrade boli dobudované delostrelecké bastióny, hradobný múr s baštami na náro­žiach. Ani to však ne­zabránilo, aby po Modrom Kameni (19. 7. 1575) padol do rúk aj hrad Divín (28. júla 1575).

 

Turci z Divína vytvorili správnu oblasť, do ktorej patrilo 15 osád, ktoré museli Turkom odvádzať ma­jetky a dane.

 

  1. novembra 1593 bol Divín oslobodený spod tureckej nadvlády synom Jána Balassu – Va­lentinom – básnikom, ktorý bojoval v radoch cisárskeho vojska. Tak sa hrad stal znovu majetkom rodu Balassovcov. Po smrti Žigmunda Balassu v roku 1623 zdedili divínske panstvo jeho synovia – La­dislav, František, Šimon, Ján a Ondrej.

 

V polovici 17. storočia vyčíňal v Divíne Imrich III. Balassa, ktorý terorizoval široké okolie. Viac krát bol súdený za 32 trestných činov, ale vždy sa mu podarilo z väzenia ujsť. Naďalej plienil de­diny po okolí. V čase jeho spravovania panstva Divín dal postaviť a opevniť v roku 1657 na gotických základoch divínsky kostol a pre dedinu získal mestské výsady.

 

Keď sa množili správy, že Balassa čaká pomoc, zrejme od Turkov, kráľ sa rozhodol skoncovať s ním. K Divínu pritiahlo 3000-ové vojsko, z toho bolo 1000 nemeckých žoldnierov a 10. júna 1666 sa zmocnilo podhradia, vypálilo ho a začalo obliehať hrad. Hoci sa na okolí objavili aj turecké hordy, po­loženie Balassu bolo beznádejné. Na výzvu palatína hradná hliadka 7. júla 1666 vydala Imricha III. Balassu. Odvtedy bol viackrát zajatý, ale vplyvom na najvyšších miestach aj prepustený. Po posled­nom zajatí a zhabaní majet­kov mu cisár dovolil návrat na hrad, ale aby však urobil prietrž jeho výči­nom, umiestnil na divínsky hrad vojenskú posádku. Balassa požiadal cisára, aby mu dovolil postaviť si pod hradom dom pre seba a pre svoju rodinu. Cisár jeho žiadosti vyhovel a o 6 mesiacov (1670 – 1671) bol na svete nový nie dom, ale renesančný kaštieľ. Pri snahe získať Balassom hrad späť dostal krajinský palatín z Viedne rozkaz, aby hrad dobyl. Roku 1674 cisárske vojsko začalo hrad oblie­hať, ale Balassa sa statočne bránil a úspešne. Keď sa cisár dozvedel, že Balassa chce hrad dať pod ochranu Turkov, nariadil hrad za každú cenu obsa­diť a Balassu uväzniť. Imrich III. Balassa sa vzdal len vtedy, keď pod hrad prišli 4. apríla 1679 čaty ci­sárskeho vojska pod vedením generálov Karola Strassalda a Alexandra Leslieho a celý týždeň hrad dobýjali. Balassu odviedli do Brati­slavy a tam ho i uväznili, ale na intervenciu jeho mocných pria­teľov ho opäť pustili na slobodu. Cisár­ske vojsko vyhodilo hrad do povetria. Imrich III. Balassa skončil svoj výstredný a dobrodružný ži­vot po dlhom túlaní vo vyhnanstve v obci Tálye.

 

V roku 1679 pripadlo Divínske hradné panstvo cisárovi Leopoldovi (po odobratí lúpežnému rytie­rovi Imrichovi III. Balassovi). Od roku 1686 pripadlo panstvo Divín rodine Zichyovcov.

Konkrétne 16. júla 1686 cisár Leopold prepustil panstvo po Imrichovi III. Balassovi Štefanovi I. Zi­chymu za 53 000 zlatých. Štefan I. Zichy sa touto kúpou stal zakladateľom samostatnej vetvy zichy­ov­ského rodu so sídlom v Divíne. Po prechode divínskeho hradného panstva do majetku Štefana Zi­chyho sa začala renesancia divínskeho hradného panstva obnovil sa aj lesk vojenských zásluh divín­skeho hradu. Rod Zichyovcov sa v historických prameňoch prvýkrát spomína v roku 1345. V súvislosti s Divínom je to prvýkrát až v roku 1686. Po smrti Štefana I. Zichyho (1693, pochovaný v Rusovciach) zostal majetok ako celok, dedil sa na základe majorátu, až neskôr prešiel na dedenie na princípe se­niorátu. Ten sa delil na päť správ so sídlami v Divíne, Ľuboreči, Dolnej Strehovej, Ďarmotách a v Ša­hách.

 

Divínu ako svojmu domovu dali v roku 1715 práva mestečka a erb. Tento erb sa nám za­cho­val na dvoch pečatidlách. Na prvom, už spomínanom pečatidle z l8. storočia je erb s nadpisom do­okola SIGILLVM OPPIDI DIVEN ll80 (1780) (Pečať mesta Diven 1180 (1780)). Na druhom pečatidle so spomí­naným erbom je pečať z 19. storočia. Na druhej strane tohto pečatidla je len holubica na trojvŕší s ra­tolesťou v zobáku. Po oboch stranách sú ďalšie dve ratolesti s textom dookola DIVEN VA­ROS PETSETJE 1881.

 

 

 

HISTÓRIA OBCE V 20. STOROČÍ:

Začiatok 20. storočia aj v obci Divín poznačila I. svetová vojna. Ku koncu vojny bol nedostatok potravín, ktoré boli na prídel. Domov sa nevrátilo 16 padlých a 11 nezvestných vojakov – obyvateľov Di­vína. V októbri 1918 zriadili vojaci, ktorí sa vrátili z frontu, národnú gardu, ktorá počas krátkeho bezvládia udržiavala verejný poriadok a chránila majetok občanov. V roku 1919 (3. 6.) postihol vpád maďarských boľševikov. V roku 1923 bola v rámci časť pozemkovej reformy časť zichyovského veľko­statku rozparcelovaná, pričom aj napriek tomu hodnota majetku bola v hodnote viac ako 14 mil. Sk.

 

V roku 1928 odpredal gróf Zichy Západočeským továrňam kaolínovým a šamotovým  pôdu medzi Divínom a Ružinou na účely ťažby magnezitu a vápenca. Fabrika v Lovinobani i miestna želez­ničná sta­nica ležali v divínskom chotári. Až v roku 1967 boli magnezitka a železničná stanica začlenené do lovino­banského chotára.

 

Medzivojnové obdobie v Divíne bolo charakteristické samostatným hospodárením väčšiny práce­schopného obyvateľstva, pričom väčšina pracovala v magnezitovej bani, továrni, alebo u Zichyho a pri železnici. Len jednotlivci mali malé živnosti, ostatok boli úradníci. Ženy boli v domácnosti.

 

Po nástupe komunistov boli drobní zlikvidovaní, v roku 1958 bola zastavená aj ťažba magnezitu v bani Ružiná a tak väčšia časť obyvateľov si musela hľadať prácu mimo obce. Vzniklo roľnícke druž­stvo, drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore, znášková hala hydiny, ktoré ponúkali pra­covné miesta miestnym obyvateľom.

 

Divín bol v čase II. svetovej vojny obchodným centrom širokého okolia – v roku 1940 tu boli 4 obchody potravín, 3 mäsny, 3 odevné a textilné predajne, 3 pohostinstvá a trafika. V 70-tych rokoch bol vybudovaný obchodný dom Jednota.

 

Keď maďarské vojská obsadili Lučenec a okolie 10. novembra 1938, ale Divín nie, tak sídlom slovenskej časti Novohradu sa stala Lovinobaňa (okresné sídlo), keď niektoré úrady boli aj v Lučenci (maďarské) a slovenské v Divíne. Obec opäť dostala charakter mesta. Divín sa stal na šesť rokov sídlom ok­resného súdu, daňového úradu, okresného veliteľstva Hlinkovej gardy i okresného sekretariátu Hlinko­vej slovenskej ľudovej strany. Obdobie Slovenskej republiky prinieslo občanom plnú zamestnanosť a dostatok životných potrieb.

 

Počas vypuknutia 2. svetovej vojny v roku 1939 sa v priestoroch kaštieľa sústreďovali gardisti a vyzbrojovali sa tam. V roku 1942 zomrela grófka Mária Zichyová, ktorá sa dožila 83 rokov. Je to posledný člen Zichyovcov, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne sv. Anny pod hradom. V čase už spomínanej 2. svetovej vojny sídlil v budove kaštieľa pluk 1. Československej brigády – Krčanovov štáb pod velením pplk. Veličku. Keďže pán kaštieľa ovládal okrem maďarčiny aj francúzsku jazyk, vte­dajší správca lesov zichyovského veľkostatku Ing. Šimkovič ho zoznámil s generálom francúzskych par­tizánov Georgem La Nurienom, ktorý aj so svojou jednotkou našiel strechu nad hlavou práve v kaštieli.

Počas Slovenského národného povstania bola obec v rukách partizánov skupín Veličku a Nógra­dyho, keď aj niekoľko občanov vstúpilo do radov povstaleckej armády a do partizánskych oddielov. Nemecké jednotky obsadili Divín 22. októbra 1944 – zajali 55 ľudí, ale neskôr ich prepustili. Front pre­šiel obcou v zime 1944 – 45. Až do apríla 1945 sa v obci zdržiavali počas presunu frontu na západ.

Hneď po oslobodení na naliehanie časti občanov a vládnucej triedy, ale hlavne z dôvodu toho, že boli občanmi maďarskej národnosti a podľa hesla: „Ty si Maďar – nepriateľ Česko-Slovenskej repub­liky“ došlo k vysťahovaniu rodiny Zichyovcov. Dňa l. augusta 1945 bol veľkostatkár gróf Štefan VI. Zi­chy aj so svo­jou rodinou z úradnej moci vyhostený do Maďarska.

 

Povojnové obdobie bolo ťažké. Bolo nutné opravovať domy, ulice. Odškodné dostalo 284 obča­nov. Skonfiškovaný majetok grófa Zichyho – prevzali pôdu Štátny majetok a lesy Štátne lesy. V roku 1950 bol zrušený notársky úrad, v roku 1960 aj žandárska stanica. Bol zriadený Miestny ná­rodný výbor, vybudoval sa miestny rozhlas, čím došlo k zrušeniu funkcie obecného bubeníka. Vzniklo Jednotné roľnícke družstvo, ktoré v roku 1965 sa včlenilo do štruktúry Štátneho majetku so sídlom v Lovinobani.

 

V blízkosti obce sa na katastrálnom území obcí Divín a Ružiná vybudovala vodná nádrž pôvodne na hospodárske účely – zavlažovanie, ale neskôr sa začal využívať na účely cestovného ruchu, čím sa stal miestom návštev nielen obyvateľov blízkeho regiónu.

 

Okrem toho bol v obci vybudovaný prírodný amfiteáter, ktorý slúžil do 2. polovice 90-tych rokov a navštívilo ho množstvo umelcov, skupín a hercov. Obec mala aj kino, avšak pre nee­fektívnosť jeho prevádzky bolo v 90-tych rokoch zrušené a jeho zariadenia boli premiestnené do sály kultúrneho domu v obci (postavený v rokoch 1943 – 49).  V obci pôsobil aj od roku 1960 divadelný súbor Javor.

Počas obdobia socializmu sa obec rozrástla o nové domy v starej zástavbe, ale vznikli aj nové štvrte moderných rodinných domov. Bola vykonaná plynofikácia obce (koncom 80-tych rokov) a v sú­časnosti sa dokončieva kanalizácia obce.