Divín – pamätihodnosti

Kultúrno-historický potenciál obce Divín vzhľadom na jej veľkosť je bohatý a prestavuje množstvo stavebných kultúrnych pamiatok, ktoré sú známe nielen vlastným obyvateľom obce, ale aj širšiemu okoliu prekračujúcemu hranicu okresu, či kraja. K jednotlivých pamiatkam sa viaže ich vlastná história, ktorá dotvára komplexný vývoj života v obci pod hradom Divín.

Najznámejšou a historicky najstaršou stavebnou pamiatkou v obci a súčasne aj architektonicky ne­prebádanou a tajomnou je hrad Divín. Jeho históriu dopĺňa vznik kaštieľa pod hradom.

divin_p1

Všetky boje, radosti i starosti v obci doprevádzal aj v súčasnosti mohutný dvojvežový kostol na námestí obce, ku ktorému neodmysliteľne patrí budova fary a cirkevnej školy. V úzadí hradu pod jeho južným bralom je schovaná malá kaplnka.

 

Základy vzniku už kamenného hradu siahajú do 12. storočia. Hrad aj s Podhradím Divín pô­vodne patrili do Novohradskej stolice. Územie sto­lice delí výrazná intravulkanická brázda na dve časti. Se­verná, slovenská časť No­vo­hradu leží na Kru­pinskej planine, na Otrôž­kach a v Slovenskom Rudohorí, južnú, pre­važne maďarskú časť, vypĺňa Cserhát. Jeho ruiny vítajú návštevníkov obce už zďaleka. Bol to pôvodne drevený hrad (zrejme v 10. – 11. storočí), ktorý  bol neskôr novovybudo­vaný z kameňa.

 

Prežil viacero búrok, bojov (vpád Tatá­rov 1241, Turkov 1575 – do 1593 bol v ich moci), viackrát bol presta­vovaný a nakoniec vinou vlastného pán (Imrich III. Balassa) v roku 1679 ci­sárskymi voj­skami zničený.

 

Ďalšou dominantou obce je renesančný štvor­vežový kaštieľ, ktorý bol postavený v rozpätí ro­kov 1670-1671, pri­čom jeho základy predstavujú budovu z roku 1559. Do roku 1945 bol obý­vaný ro­dom Zi­chyovcov a odvtedy je neobý­vaný. Zubom času bol na­hlodá­vaný a neprimeraným správaním sa jeho ďal­ších majiteľov (štát) dostal do havarijného stavu. Dnes je kaštieľ po rekon­štruk­cii.

divin_p2

divin_p3

Neodmysliteľnou súčasťou každého hradného sídla, ale vlastne aj každej väčšej obce bol a je kostol. Ten pô­vodný di­vínsky – rímskokatolícky pochádza z 11. storočia. Pôdorys sú­časného chrámu pochádza z roku 1657, keď bolo vybudo­vané štvorvežové opevnenie ako ochranný štít pred nájaz­dmi Tur­kov. Za­čiatkom 20. storočia bol podro­bený rozsiahlej re­kon­štrukcii a v takej architektonickej po­dobe slúži i dodnes, pri­čom neobišiel sa bez základných pre­vádzkových úprav a zásahov (maľovanie ap.).

 

V tesnej blízkosti chrámu božieho sa nachádza budova fary, na ktorej sa nachádzajú najstaršie sl­nečné hodiny v Novohrade. Ich vznik spolu s budovou fary sa datuje do roku 1761, keď bola dobu­dovaná kaplónka – byt pre kap­lána.

divin_p4

divin_p5

Na námestí obce Divín sa nachádza budova cirkevnej školy, ktorú dal postaviť vtedajší gróf Zi­chy. Rok vzniku tejto pamiatky je 1864. V poslednom období bola zrekonštruovaná a sídli v nej dom charity a občianske združenie Pre Duchovnú ob­novu obce – Diviensis.

 

 

Pod hradom z južnej strany na cintoríne sv. Anny sa nachádza rovnomenná kaplnka posta­vená v roku 1775 na 200.-té výročie dobytia hradu Tur­kmi. V súčasnom období je zrekonštru­ovaná a každoročne sa poriadajú pri nej na sviatok mena Anny od­pustové slávnosti na po­česť „rodičov tej, ktorá svetu poro­dila Spasiteľa“ – Joachima a Anny.

divin_p6

Pri budove kaštieľa sa nachádza tzv. dom­ček – kedysi dom pre služobníctvo, resp. malý kaš­tieľ. V súčasnom období je zrekon­štruovaný a nachádza sa v ňom turistické infor­mačné centrum.

Okrem pamiatok zapísaných v štátnych zoznamoch kultúrnych pamiatok (kaštieľ, fara a kostol) a tých, čo boli uvedené v prehľade vyššie, má obec Divín aj zopár ďalších zaujímavostí využiteľných pre rozvoj cestovného ruchu v obci.

 

Najcennejšou je kamenná neskorobaroková plastika Nepoškvrneného počatia Panny Má­rie, ktorá bola postavená na divínskom námestí v roku 1777. Obyvatelia mestečka ju sem umiestnili krátko po ničivom požiari, ktorý zničil takmer celú obec, aby pod jej ochranu symbolicky zverili mes­tečko a jej oby­vateľov. V priebehu 2. polovice 20. storočia bola vplyvom historického vývoja premies­tnená do areálu kostola, kde stojí dodnes.

 

Zaujímavými pamiatkami sú murované kaplnky – „božie muky“. Pôvodne stáli na okrajoch obce smerom na Tuhár, Budinú, Mýtnu a Ružinú. Boli vyzdobené soškami a ozdobami svätých a kaž­doročne sa pri nich konali bohoslužby za dobrú úrodu. V súčasnosti ich pohltila nová zástavba rodin­ných domov v obci.

 

V poli medzi Mýtnou a Divínom stoja tiež oddávna dva železné (predtým drevené) kríže.

Podobne tri kríže ako spomienka na krížovú cestu charakterizujúcu utrpenie a smrť Ježiša Krista sa vynímali na Kalvárii nad obcou. V súčasnosti sú obrastené ihličnatým lesom a každoročne sú sú­časťou odpustových slávností pri kaplnke sv. Anny.