Dobroč – história

Prví ľudia v okolí obce Dobroč žili v mladšej dobe bronzovej, takmer pred tromi tisícročiami. V 7. – 8. storočí tu sídlili Avari, neskôr Slovania. Od nich sú prebrané niektoré zaužívané názvy osád a mestečiek. Medzi nimi sa spomína aj názov Dobrocha.

 

Prvá písomná zmienka o Dobroči je z roku 1393 pod spomenutým názvom Dobrocha. Predpokladá sa, že obec existovala už dávno predtým ako sa spomína v listinách, no na inom mieste a pod iným názvom – Zvolenček, podľa čoho je do dnešných dní pomenovaný most nad Dobročským potokom – Zvolenský most, ktorý vedie na hlavnú cestu.

 

Obec patrila k divínskemu hradnému panstvu. Plynutím rokov sa obec rozrastala. Zaujímavou kultúr­nou pamiatkou obce z obdobia potatárskej poľnohospodárskej a banskej kolonizácie je kostol prechod­ného slohu. Postavený je na kopci medzi obcami Dobroč a Mýtna. Bol postavený v 13. storočí. V 17. sto­ročí bol prestavaný a o 200 rokov neskôr znovu. Po známej Bitke pri Lučenci v roku 1451 boli opevnené početné pevnosti a sakrálne stavby, medzi nimi i dobročský kostol.

 

V 15. storočí bol kostol dôležitým obranným bodom husitov. Títo spevnili múr okolo kostola – pev­nosti a vykopali dookola hlbokú priekopu. V 18. storočí vybudovali na južnej strane drevenú zvonicu krytú šindľom, v ktorej sú umiestnené tri zvony rôznej veľkosti. Dnes je kostol obkolesený cintorínom pre obce Dobroč a Mýtna.

 

Slovenskú časť Novohradu ovládali v 14. storočí šľachtické rodiny Sečiankovcov, Balassovcov, Lo­son­czyovcov. V 15. storočí nebol Novohrad tým regiónom, ktorý by sa mohol politicko-spoločensky aktivizo­vať.

 

Osobitný význam mala prítomnosť jiskrovcov a bratríkovcov pre slovenských obyvateľov, pre roz­voj slovenskej národnosti. Matej Korvín potlačil stavovské povstanie v Sedmohradsku, do ktorého boli zaple­tení aj Žigmund a Štefan Losonczyovci (r. 1467). Kráľ ich potrestal stratou divínskeho hradného panstva v r. 1469, ktoré potom daroval Michalovi Országovi. K divínskemu hradnému panstvu patrili poddanské osady Divín, Mýtna, Dobroč, Budiná, Lovinobaňa, Podrečany, Uderiná, Tomášovce, Po­lichno, Bušince, Trebeľovce a Boľkovce. V súpise z roku 1553 obec Dobroč vykazuje 13 port.

 

HISTÓRIA OBCE POČAS A PO TURECKEJ NADVLÁDY:

V II. polovici 16. storočia Dobroč patrila do pohraničného pásma osmansko-tureckých vojsk. Ľudia v tom období žili v neistote a v strachu o vlastný život a o svoj skromný majetok. Pred tureckými zvedmi a hordami si nikto a nikde nebol istý. Turci mali hrad Divín v držbe od 25. júla 1575 do 26. no­vembra 1593.

Podľa súpisu z 10. mája 1624 Dobroč patrila pod panstvo Divín a tak isto aj z roku 1657.
V roku 1686 cisár prepustil divínske panstvo Štefanovi Zichymu a jeho manželke za 53 tisíc zlatých a tak sa zemepánmi Dobroče sa stali Zichyovci.

V dikálnom súpise Novohradskej stolice z 13. novembra 1696 sa uvádzajú v obci Dobroč dva mlyny. Jeden z nich bol trojkamenný. Okrem obilia sa na ňom mlel aj slad na pivo. V Dobroči boli aj vlastníci kotlov na pálenie destilátov. V 18. storočí predstavovala porta daňový obnos, ktorý sa vyberal na základe dík.

So zreteľom na bonitu pôdy bola celkove nízka úrodnosť. Keď prirátame k tomu živelné pohromy ako suchota a povodne, môžeme konštatovať, že životné podmienky boli veľmi nízke. Obyvateľstvo páslo ho­vädzí dobytok, ošípané a ovce. Ošípané sa pásli v lesoch na žaludiach a bukviciach.

 

ŽIVOT V OBCI V 18. STOROČÍ:

Poľnohospodárstvo zaznamenalo v 18. storočí veľký pokrok. Začínajú sa pestovať okopaniny (ze­miaky, kukurica), začalo sa variť pivo. V 18. storočí bol v obci malý pivovar. Klčovaním získavali kopa­ni­čiarsku pôdu. V Dobroči zemepáni vyžadovali za kopanice od poddaných robotu. Pri regulácii sa časť ko­paničiarskej pôdy pridala k urbárskej. Za investície a prácu vyplácali po 2 zlatky za bratislavskú me­ricu, alebo hodnotu trojročnej úrody. Na divínskom panstve bola robotová a peňažná renta v rovno­váhe. Išlo o 2 – 3 dni orania na jar a v jeseni, 2 – 3 dni práce pri sene, týždeň práce počas žatvy, rú­banie v lese a jeho zvážanie. Okrem robotovej a peňažnej renty sa od poddaných vyžadovala natu­rálna renta, ktorá bola všeobecne veľmi rozšírená. Išlo predovšetkým o devätinu úrody (pšenice, žita, ovsa), ktorú poddaní divínskeho panstva odvádzali. Poddaný obce Dobroč namiesto naturálií odvádzali peniaze.

 

Pečať obce Dobroč je známa z roku 1733. Znázorňuje jeden živý strom (pravdepodobne vý­ho­nok viniča), ktorý je v strede pečate, na pravej strane je pluh a na ľavej strane čerieslo. Kruhový nápis znie: „SIGILUM: DOBROGENSIS: 1733“. Znaky obce symbolizujú poľnohospodárske motívy a pracovnú činnosť obyvateľstva. Pečať bola nájdená v Župnom archíve v Šalgótarjáne na listine, ktorou zemepán žiada o trvalé prepustenie od vojska vojaka Jána Mišove, obyvateľa obce Dobroč. Druhá pe­čať bola zjed­nodušená a používala sa v 19. storočí mala v kruhovom odtlačku text: „GEMEINDE DOB­ROCS KOZSÉG“.

 

ROZVOJ POĽNOHOSPODÁRSTVA:

Ku sklonku 18. storočia sa v oblasti poľnohospodárstva okrem bežných plodín viaže k obci Dobroč a Kotmanová i pestovanie priadky morušovej.

V okolí Dobroče bol založený laznícky typ hospodárenia. Každé ročné obdobie malo svoj charakter práce. Cez zimné mesiace sa chlapi venovali drevu, dobytku, zakáľačkám. Po dlhých večeroch plietli ko­šíky, vyrezávali drevené výrobky. Ženy cez zimu priadli, tkali, šli, párali perie. Jar sa začínala čiste­ním pa­sienkov. V lete bola žatva. Mlatba nasledovala až koncom augusta a trvala do jesene. Mlátilo sa cepmi, až neskôr mláťačkou.

V obci boli aj dedinskí remeselníci, spolu 15. Pôda sa obrábala ručne a poťahom. Lúky a pastviny umožňovali rozsiahly chov hospodárskych zvierat. Koncom 19. storočia je rozšírené pestovanie kvetín, v duchu vkusu miestneho ľudu (rozmarín, bazalička, muškáty…). Rozvíja sa chov dobytka, oviec, oší­pa­ných, hydiny, najmä husí.

 

OBEC V 20. STOROČÍ:

Maďarizácia na začiatku 20. storočia sa prejavila aj na zmene názvu obce na Dabar (1906). Do pr­vej svetovej vojny narukovalo asi 180 mužov. V roku 1921 mala obec 1 511 obyvateľov., v roku 1927 až 1 590 obyvateľov. Po druhej svetovej vojne 7. mája 1949 bola obec napojená na elektrickú sieť, od roku 1950 premávala autobusová doprava – do Mýtnej ku vlakom a do Lovinobane. V roku 1951 bol zavedený telefón. Svoju činnosť zahajujú rôzne spolky – športové, kultúrne ap. V roku 1959 vzniklo JRD, pričom vo februári 1973 došlo k zlúčeniu JRD s JRD susedných obci Mýtna a Dobročská Lehota (Kotmanová). Sídlo nového JRD „Nový život“ bolo v Mýtnej.