Dobroč – pamätihodnosti

Kultúrno-historický potenciál obce tvoria a predstavujú stavebné pamiatky, historické budovy, príp. tra­dované aktivity a kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré svojím obsahom, charakterom a historickou podstatou tvoria základ ich využitia pre rozvoj obce do budúcnosti. Ide o nasledovné sta­vebné ob­jekty v obci Dobroč:

 

  • kostol – pôvodne ranogotický z konca 13. storočia. Prvé opravy boli prevedené v 17. storočí, po­tom v roku 1823 a v 20-tych a 80-tych rokoch 20. storočia. Kostol evanjelického vyznania je jednolo­ďový s polygo­nálnym uzáverom pres­bytára, pristavanou sak­ristiou, južnou predsieňou a predstavanou ve­žou. Presyer a sakristia zaklenuté lome­nou valovou klenbou, loď má rovný strop. V uzávere presbytára je go­tické okienko, v sakris­tii štrbi­nové. Fa­sády hladké. Okolo kostola sa na­chá­dza ob­ranný múrik so strieľ­ňami. Kostol sa je situovaný v ochrannom pásme č. 467/64. V štát­nom zo­zname kul­túrnych pa­miatok sa na­chádza pod por. čís­lom Ss/435.

 

  • oltár – predstavuje plošnú oltárnu architektúru. V strede polkruhovo uzavretom ráme je obraz Zmŕt­vychvsta­nia Krista. Ide o plošnú maľbu, v ktorej v spodnej časti sú postavy apoštolov, v hor­nej Kris­tus, v drob­nej riasenej bielej rúške rozptýlené svetlo, vytvára modeláciu farieb. Po stra­nách obrazu sú točené stĺpy a sochy Mojžiša a Árona, ktoré sú statické, blokové, vo vertikálne ria­senom rúchu s bez­výraznými tvá­rami. Po stranách sú akantové uši s rokajom a páskou. Božie oko je v strede a serafín­ske hlavičky a po stranách sú sochy sv. Petra a Pavla. V predele je maľba Po­slednej večere pojatá žánrovo. Autor tohto oltáru je neznámy. Vyhotovený je z dreva a plátna ako polychrómo­vaná drevo­rezba a ole­jo­maľba na plátne. Ide o obraz z konca 7. storočia a oltár z dru­hej tretiny 18. storočia – obdobie ro­koka. Rozmery: hlavný obraz 140 x 75 cm, obraz Poslednej večere 30 x 67 cm. Oltár je zapísaný v štátnom zozname kultúrnych pamiatok pod číslom SS 2708/4.

 

  • kazateľnica – predstavuje kruhové rečnište, po pravej strane sú schody. Rečnište je členené pilas­trami. Vo výplniach je rokajový dekor, v strede je reliéfna scéna Ježiš v chráme. Na zadnej stene je kartuš s nápisom a dátumom. Baldachýn sleduje tvar rečnišťa, lemovaný je čučkami a čabrakmi. Modré mramorovanie, zlatá a strieborná ornamentika, reliéf je polychrómovaný. Umiestnená je na ľa­vej strane lode. Autor tejto pamiatky je neznámy. Vyhotovená je z dreva v roku 1772, baroko ako polychrómovaná drevorezba. Ide o zapísanú kultúrnu pamiatku v štátnom zozname kultúrnych pa­miatok pod číslom SS 2709/H.

dobroc_p1

  • zvonica – ide o drevenú barokovú, samostatne sto­jacu pri kos­tole hrázdenú stavbu z 2. polovice 18. storočia so štvorcovým pôdorysom a šindľovou ihlanovou strechou. Zvony pochádzajú z 90-tych ro­kov 17. storočia. Počas 1. svetovej vojny boli zlo­žené a ich kov bol použitý na hlavne kanó­nov. V roku 1923 boli za­kúpené terajšie zvony, ktoré sú vyhotovené v troch rôznych veľkostiach. Zvonica bola spojená s kostolom podzemnou chod­bou, kde je dnes už len prepadlisko.

Na fare sa nachádza krucifix na rokajovom podstavci z II. polovice 18. storočia a štyri roko­kové svietniky z II. polovice 18. storočia. Ide o polychrómovanú drevorezbu predstavujúcou plas­tiku ukri­žovaného z II. polovice 18. storočia.

dobroc_p2

  • kazetový strop – fragment. Zachované sú len 3 fragmenty s pes­trofarebnou štylizovanou ornamenti­kou na bielom podklade. Autor je neznámy. Vy­hotovené sú z dreva v 17. storočí v období rene­sancie použitím tech­niky temperová maľba na dreve. Roz­mery: 99 x 30cm, 95 x 45 cm, 95 x 33 cm.

 

 

Okrem uvedených pamiatok sa z 19. storočia zachovali zrubové domy s valbovou slamenou stre­chou. Vchod do pivnice je z komory. Hospodárske stavby sú pristavené do uhla. Ľudovú architektúru ešte v dnešnom období pripomína Polónyiovský dom a stará budova evanjelickej fary