Kotmanová – pamätihodnosti

Kultúrno-historický potenciál obce tvoria a predstavujú stavebné pamiatky, historické budovy, príp. tra­dované aktivity a kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré svojím obsahom, charakterom a historickou podstatou tvoria podstatu ich využitia pre rozvoj obce do budúcnosti. Ide o nasledovné stavebné ob­jekty v obci Kotmanová:

  • kúria klasicistická – ide o stavbu z konca 18. storočia. Predstavuje obytný dom typu kúrie z 2. polo­vice 18. storočia s klasicistickou fasádou čle­nenou pi­las­trami a predĺženom v šírke parcely s murovanou polkruhovou zakončenou bránou. Nad bránou pokra­čuje valbová škridlicová stre­cha.

Dom je uznanou kul­túrnou pamiatkou.
kotmanova_p1

  • zvonica – ­ zo začiatku 19. storočia bola postavená na mieste pôvodnej drevenej zvonice. Malý zvon uliaty v Budapešti v roku 1988 a veľký zvon uliaty v Brne v roku 1923. Je murovaná so štvor­covými pô­do­rysmi (rozmery 4,5 x 4,5 m, hrúbka steny 80 cm, ukončená ihlancovou stre­chou z krí­žom, 4 veľké okná, jedno malé okno) „Zvon tento uliat … dali evanjelické ob­čané Kotmanovskí, Když byl rychtá­rem: Petrek An­dráš, pokladníkem Glem­bický Gustáv a kostolníkem Šárkany Marton … RP uliaty v Buda­pešti skrze Walecer Feren­cza 1888 1772 SZ.

kotmanova_p2
budova bývalej sklárskej huty z 2. polovice 18. storo­čia je v interiéri prestavaná. Ide o blokovú prí­zemnú budovu s obdĺžnikovým pôdorysom, na náro­žiach spevnená opornými piliermi. Podľa hy­potézy na pô­vodné základy malej sklárskej huty bola postavená panská kú­ria. Podľa druhej sa pô­vodná budova na­chá­dzala v záhrade kúrie v jej blízkosti.
kotmanova_p3