Kotmanová – základné informácie

kotmanova_erb

Obec Kotmanová sa nachádza v severozápadnej časti okresu Lučenec v regióne Novohrad. Leží v lone krásnej prírody obkolesenej lesmi. Z hľadiska cestnej dostupnosti susedí s obcou Dobroč. V súčasnosti sa obec člení na miestne časti: Dlhý diel – Studená voda, Horné Fafáky, Pusté Lazy a Suchá dolina. Základnú charakteristiku obce predstavujú nasledovné údaje:

Sídlo OcÚ: Obecný úrad Kotmanová, Kotmanová č. 122, 985 53 p. Mýtna

Telefón: 047 43 97 109, 0905 270 590

E-mail: obec@kotmanova.sk

Web: www.kotmanova.sk

Starosta obce: Bc. Mária Oravcová

Lokalizácia: okres Lučenec, kraj Banskobystrický

Prvá písomná zmienka: r. 1393

Nadmorská výška stredu obce v metroch: 304

Počet obyvateľov: 327

Poloha obce a prírodné, klimatické a geologické podmienky

 

Obec Kotmanová leží na 48° 28´ severnej zemepisnej šírky a 19° 35´východnej zemepisnej dĺžky. Uve­dené súradnice predstavujú severozápadnú časť okresu Lučenec v regióne Novohrad (obr. č. 1).     Obec Kotmanová je situovaná v nadmorskej výške 304 m (stred obce), pričom celý kataster obce je v rozpätí nadmorskej výšky od 300 do 900 m. n. m. Dôvodom uvedenej rôznorodosti a výškovej členi­tosti katastra obce je jej lokalizácia v juhozápadnej časti Slovenského Rudohoria v doline Vrbovského potoka. Kotmanová leží v úzkej dolinke otvorenej na juh, ktorá je z východu, severu a západu ohrani­čená po­stupne stúpajúcimi vrchmi.

kotmanova1

Od okresného mesta Lučenec je obec Kotmanová vzdialená 22 km, pričom vzdialenosť od hlavnej cesty E 571 v smere Zvolen – Lučenec predstavuje 4 km.

kotmanova2

Obec Kotmanová susedí s obcou Dobroč, s ktorou ju viaže takmer spoločná história.

 

GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE:

Obec Kotmanová svojou geografickou polohou patrí do nasledovnej sústavy:

  • alpsko-himalájska sústava – podsústava Karpaty – provincia Západné Karpaty – subprovin­cia Západné Vnútorné Karpaty – oblasť Slovenské Rudohorie – celok Stolické vrchy – podcelok Má­linské vrchy > jedná sa o horský krajinný podcelok, ktorý na juhu a juhozápade ohraničuje Re­vúcka vrchovina a na severozápade a severe Veporské vrchy, na severovýchode Klenovské vrchy.

Málinské vrchy budujú proterozoické útvary tzv. svorovej série (ruly, fylity) a paleozické granodio­rity až kremité diority. Členitý kataster obce Kotmanová tvoria aj horniny veporského kryštálnika, dru­horné kremence a zvyšky sopečných hornín.

 

KLIMATICKÉ PODMIENKY:

Podnebie, v ktorom sa nachádza obec Kotmanová, je mierne. Z dôvodu globálneho otepľovania sa teploty v zimnom období zvyšujú v priemere o 1 °C medziročne. V predchádzajúcom období boli pre túto oblasť charakteristické mrazy v zimnom období až -20 °C. Klimaticky územie Kotmanovej patrí do mierne teplej, mierne vlhkej vrchovinovej oblasti. Severovýchodná časť územia do oblasti mierne chlad­nej.

Priemerná ročná teplota 7 – 8 °C postupne vplyvom otepľovania rastie. Priemerné ročné množ­stvo zrážok je na úrovni 700 – 800 mm. Vetrom čiastočne zabraňujú zo západu a východu vy­pí­najúce sa vrchy, avšak severák a južný vietor sa vyskytuje s pravidelnosťou. Kotmanovské Lazy a okolité vrchy akoby priťa­hovali búrky, ktoré niekedy sprevádza aj ľadovec.

 

PôDA:

Obec Kotmanová má lesné hnedé pôdy. Vzhľadom k tomu, že táto pôda vznikla denudáciou slnka, vody, vetra, je z väčšej miery málo úrodná a štrkovitá. Rovinka smerom k Dobroči je úrodná. Pôsobí tu silná vodná erózia, následkom čoho sú pôdy plytké, kamenité.

Kataster obce Kotmanová je značne členitý, čoho dôsledkom je, že sa na ňom striedajú výrazné svahy s údoliami na odlesnenej časti poväčšine trávnatého charakteru. Väčšina polí sa nachádza na Kot­manovských Lazoch.

 

LESY A RASTLINSTVO:

Zmiešané lesy sa v súčasnosti nachádzajú v centrálnej časti katastra a súvislé lesné plochy s listnatým porastom sú v južnej časti. Obec Kotmanová je obkľúčená z troch strán dubovými, bu­ko­vými a smrekovými lesmi. Okrem toho sa miestami nájdu i hrab, osika, rakyta, breza a pri po­toku jelša. V jarkoch rastú voňavé agáty.

Lesy sú bohaté na rôzne druhy húb – bukovec, mlieč, kuriatko, kozáky, smrekovce, dubáky a na lú­kách rastú pečiarky. Okrem toho sa v lesoch okolo obce Kotmanová nájdu aj rôzne druhy machov, lišajní­kov, papradí, prasličiek, plavúňov bez živých rastlín, ale aj plodov (maliny, černice, šípky, čučo­riedky, čer­vené jahody). Okrem toho sa v katastri obce nachádza množstvo kvetín – iskerníky, zá­ružlie, sne­žienky, jesienka, pastierska kapsička, bolehlav, rasca….

 

ŽIVOČÍŠSTVO:

Zoogeograficky patrí obec Kotmanová do palearktickej oblasti a eurosibírskej podoblasti. Bohaté na druhy sú živočíšne spoločenstvá bezstavovcov v listnatých lesoch. V lesnej pôde žijú prvoky (bičí­kovce, koreňonožče a nálevníky), z červov dážďovky, zo slimákov je častý slizniak.

Na lúkach a pastvinách sa vyskytuje pestrofarebný hmyz – motýle, zaujímavé chrobáky a užitočné mravce. V 19. storočí bol v obci evidovaný v potokoch bohatý výskyt rýb (pstruhy) a v prvej štvrtine 20. storočia to bol zase výskyt rakov (15 – 20 cm).

V lete je príznačný výskyt hadov – užovky, ale aj vretenice, ktoré sú jedovaté, avšak na člo­veka ne­útočia. Situovanie obce Kotmanová medzi horami a množstvo záhrad s ovocnými stromami dávajú dobré podmienky výskytu vtáctva. V lete sú to sláviky, sýkorky, kukučky a ďatle, ale aj jarabice a pre­pe­lice. V noci nie sú netradičné sovy. V zimných mesiacoch je výskyt vtáctva obmedzený, ale aj na­priek tomu sú v obci straky, vrany a sojky. Okrem uvedených druhov hniezdi v obci bocian čierny.

V okolitých lesoch je dosť diviakov, vyskytuje sa aj jazvec, kuny a veveričky. Nachádzajú sa tu aj pot­kany a tchory. Kotmanovský chotár je bohatý aj na poľovnú zver – srstnatá škodná zver: med­veď, vlk, rys, líška, kuna, divá mačka, lasica, ako aj srstnatá úžitková zver: jeleň, srnec, diviak, zajac. Ok­rem toho z pernatej zveri je možné v tejto oblasti vidieť výra, sovu, jastraba, myšiaka, všetky druhy krkavcovitých vtákov a prechodne aj menšie druhy sokolov.

 

ZÁHRADY:

Pri domov v obci Kotmanová sú záhrady, kde sú najčastejšími stromami slivky, jablone a hrušky. V obci na nachádzajú aj mohutné orechy. Existuje aj záhradkárska osada „Sihoť“. Z poľnohospodár­skych plodín sa pestujú hlavne zemiaky.