Lovinobaňa – pamätihodnosti

Kultúrno-historický potenciál obce tvoria a predstavujú stavebné pamiatky, historické budovy, príp. tra­dované aktivity a kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré svojím obsahom, charakterom a historickou podstatou tvoria podstatu ich využitia pre rozvoj obce do budúcnosti. Ide o nasledovné stavebné ob­jekty v obci Lovinobaňa:

Zo zástavby 19. storočia sa v obci ojedinele zachovali zrubové trojpriestorové domy, omazané a obielené pod valbovou strechou pôvodne so slamenou krytinou. Šopa a maštaľ sú pod spoločnou stre­chou radené za obytnou časťou. Väčšina zástavby obce Lovinobaňa je murovaná z konca 19. a z prvej polovice 20. storočia.

Kultúrnou pamiatkou zapísanou v štátnom zozname pamiatok je evanjelický kostol posta­vený v neskoro klasickom štýle v roku 1863, na mieste staršieho gotického kostola, ktorého ná­kres sa pred zhorením zachoval v archíve fary.

lovinobana_p1

Neskorý klasicistický evanjelický kostol je jedna sieňová stavba s polkruhovo zakončeným oltárnym prie­sto­rom a predstavanou vežou. V interiéri je stavba zakle­nutá pruskými klenbami a medziklenbovými pásmi. Nad vcho­dom je murovaná organová ompora s tromi sogmento­vými arkádami, podklenutá plytkými pruskými klenbami. Fa­sáda ma klasicistickú úpravu. Oltár je kla­si­cistický z roku 1860, pričom murovaná oltárna ar­chi­tektúra na spôsob po­rtika s trojuholníkovým tympanónom a ústredným obrazom Krista na mori od p. Bohúňa je tiež z tohto istého roku (1860). Kazateľnica je neo­klasi­cistická a pochádza z čias stavby kostola.

 

 

V roku 1993 bol postavený nový rímsko-katolícky kos­tol. Pozostáva z jednej sieňovej stavby s polkruhovým za­kon­če­ním. Za kostolom je postavená veža v modernom sta­vebnom štýle 90-tych ro­kov 20. storočia. Súčasne so stavbou kostola bola postavená aj fara pre farára, čím má obec dve far­nosti – evanjelickú a rímsko-katolícku.

lovinobana_p2

lovinobana_p3

ČASŤ UDERINÁ:

 

V časti Uderiná sa nachádza z roku 1837 evanjelický kostol postavený v neskorom románskom štýle ako obdĺžniková stavba, pred ktorou je vysunutá veža kostola. Jej stavba sa tiež previedla v románskom štýle. Drevený oltár bol v roku 1972 dôsledkom zlého stavu vymenený za nový. Organ pochádza z roku 1837. Na novom oltári je obraz Pána prichádzajúci do príbytku márnotratného col­níka. Pôvodné staré obrazy sa nachádzajú v kostole na bočných stenách. Sú od neznámeho ma­liara.

Na protiľahlej strane evanjelického kostola je postavený v roku 2004 nový rímsko-katolícky kos­tol so zabudovanou chladiacou mrazničkou pre uloženie mŕtveho pred jeho pochovaním.