Lovinobaňa – základné informácie

lovinobana_erb
Obec Lovinobaňa sa nachádza v severozápadnej časti okresu Lučenec v regióne Novohrad. Leží po­zdĺž hlavnej cesty I. triedy č.I/50 spájajúcej Košice s Bratislavou južnou trasou. Cez obec vedie hlavná železničná trať č. 160 – južný ťah Zvolen – Fiľakovo – Košice celoštátneho významu. Katas­trálne hranice obce Lovinobaňa (spolu s miestnou časťou Uderiná vzdialenou cca 2 km) tvoria sused­stvo s nasledovnými obcami:

 

  • na juhu je to obec Podrečany (dĺžka 6,3 km), – na juhovýchode obec Točnica (dĺžka 3,01 km),
  • na severovýchode obec Cinobaňa (dĺžka 5,2 km), – na severe sú to obce Kotmanová (dĺžka 2,5 km)

a Dobroč (dĺžka 1,6 km),

  • na severozápade obec Mýtna (dĺžka 1 km), – na západe je to obec Divín (dĺžka 3,5 km),
  • na juhozápade obec Ružiná (dĺžka 3,6 km).

V súčasnosti sa obec člení na miestne časti Lovinobaňa a Uderiná. Základnú charakteristiku obce predstavujú nasledovné údaje:

Sídlo OcÚ: Obecný úrad Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa

Telefón: 047 / 45 12 515, 047 / 43 96 402, 0905 270 914

E-mail: starosta@lovinobana.sk, podatelna@lovinobana.sk, info@lovinobana.sk

Web: www.lovinobana.sk

Starosta obce: Ing. Marián Lenhard

Lokalizácia: okres Lučenec, kraj Banskobystrický

Prvá písomná zmienka: r. 1286

Nadmorská výška stredu obce v metroch: 255

Počet obyvateľov: 2166

 

Poloha obce a prírodné, klimatické a geologické podmienky

 

Obec Lovinobaňa leží na 19° 36´ východnej zemepisnej dĺžky a 48° 28´ severnej zemepisnej šírky. Uvedené súradnice predstavujú severozápadnú časť okresu Lučenec v regióne Novohrad (obr. č. 1). Obec Lovinobaňa je situovaná v nadmorskej výške 255 m (stred obce), pričom celý katas­ter obce je v rozpätí nadmorskej výšky od 220 – 700 m. n. m. Územie obce ohraničujú zo severu a severovýchodu lesy, zo severozápadu a východu plochy sadov, z juhozápadu a z juhu plo­chy ornej pôdy a lúk a pasienkov.

 

Miestnu časť Uderiná ohraničujú zo severozápadu a severovýchodu plochy lesov a sadov, z juhu a juhozápadu plochy pasienkov, lúk a ornej pôdy.

 lovinobana1

Dôvodom uvedenej rôznorodosti a výškovej členi­tosti katastra obce je jej lokalizácia v časti Vepor­ských vrchov v Slovenskom Rudohorí a leží v Lovinobanskej brázde – v neveľkej kotlinovej zníženine v severozápadnej časti Cinobanského pohoria.

lovinobana2

Od okresného mesta Lučenec je obec Lovinobaňa vzdialená 14 km.

GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE:

Ako bolo uvedené vyššie, obec Lovinobaňa vrátane časti Uderiná je zemepisne súčasťou Vepor­ských vrchov v Slovenskom Rudohorí a leží v Lovinobanskej brázde – neveľkej kotlinovitej zníženine v severo­západnej časti Cinobanského pohoria.

Lovinobanská brázda je z geologického hľadiska výtvorom erózno-denundačných procesov, kto­rými sa vo východnej časti tohoto útvaru vytvorili v období prvohôr proterozické migmatity a kremité diority. V druhohorách vznikli v tejto časti kremence a vápence. V západnej časti Lovinobanskej kotliny vznikli v treťohorách sedimenty tzv. poltárskej formácie. Lovinobanská brázda, geomorfologický útvar, v ktorom leží chotár obce Lovinobaňa spolu s časťou Uderiná, je typom vnútrohorskej brázdovej kra­jiny s kultúrnou lesostepou, vidieckou kultúrnou štruktúrou a komunikačnou funkciou. Členitý chotár tvoria žuly, kryšta­lické bridlice s výskytom železnej rudy, farebných a vzácnych kovov.

Súčasná Uderiná je postavená na treťom mieste. Pôvodným miestom tejto časti bola lokalita pri niek­dajšom Uderianskom mlyne, no po tatárskych nájazdoch a vypálení sa občania presťahovali pod Hrádok, kde ešte dodnes existujú pozostatky z hradnej časti. Po skončení ohrozenia nepriateľskými vojskami sa prastarí občania vrátili a nasťahovali na terajšie miesto.

 

KLIMATICKÉ PODMIENKY:

Podnebie, v ktorom sa nachádza obec Lovinobaňa, je mierne. Z dôvodu globálneho otepľovania sa teploty v zimnom období zvyšujú v priemere o 1,5 °C medziročne. V predchádzajúcom období boli pre túto oblasť charakteristické mrazy v zimnom období až – 20 °C. Klimaticky územie Lovinobani patrí do mierne teplej, mierne vlhkej vrchovinovej oblasti. Severovýchodná časť územia do oblasti mierne chlad­nej.

Priemerná ročná teplota vzduchu v obci je + 7 – 8 °C. Postupne však vplyvom otepľovania rastie. Viac ako 50 dní v roku je priemerná teplota 25 °C. Priemerná januárová teplota je 3,5 °C, jú­lová 20,2 °C. Dlhodobý priemer zrážok je 600-700 mm. Snehová prikrývka sa počas tradičných zím drží 40-50 dní.

 

PôDA:

Obec Lovinobaňa má hnedé pôdy. Časť katastra obce tvoria nivné pôdy. Plochy úrodnej pôdy vznikli odlesnením pôvodných lesov, čím sa pripravila spoľahlivá a neustále rodiaca pôda. Založil sa laznícky typ hospodárenia.

 

LESY:

Chotár obce je od východu zalesnený bukovým, hrabovým a dubovým porastom. V posled­ných ro­koch sa severozápadná časť chotára intenzívne zalesňuje ihličnatým porastom. Prírodné domi­nanty v okolí obce Lovinobaňa zastúpené v lesnom poraste predstavujú:

  • kopec Sedem chotárov na kóte 602,20 m n. m.,
  • kopec Hrabáky na kóte 565,90 m n. m.,
  • kopec Maťašovie vrch na kóte 506,00 m n. m.,
  • Divínsky háj, ktorý je súčasťou katastrálneho územia obce Divín.

Okrem toho sa miestami v lesoch nájdu i osika, rakyta, breza a pri po­toku jelša. V jarkoch rastú vo­ňavé agáty.

 

ŽIVOČÍŠSTVO A RASTLINSTVO:

Zoogeograficky patrí obec Lovinobaňa do palearktickej oblasti a eurosibírskej podoblasti. Bohaté na druhy sú živočíšne spoločenstvá bezstavovcov v listnatých lesoch. V lesnej pôde žijú prvoky (bičí­kovce, koreňonožče a nálevníky), z červov dážďovky, zo slimákov je častý slizniak.

Na lúkách a pastvinách sa vyskytuje pestrofarebný hmyz – motýle, zaujímavé chrobáky a užitočné mravce. V lete je príznačný výskyt hadov – užovky, ale aj vretenice, ktoré sú jedovaté, avšak na člo­veka ne­útočia. Situovanie obce Lovinobaňa medzi horami a množstvo záhrad s ovocnými stro­mami dá­vajú dobré podmienky výskytu vtáctva. V lete sú to sláviky, sýkorky, kukučky a ďatle, ale aj jarabice a pre­pelice. V noci nie sú netradičné sovy. V zimných mesiacoch je výskyt vtáctva obme­dzený, ale aj na­priek tomu sú v obci straky, vrany a sojky. Okrem uvedených druhov hniezdi v obci bocian čierny.

V okolitých lesoch je dosť diviakov, vyskytuje sa aj jazvec, kuny a veveričky. Nachádzajú sa tu aj pot­kany a tchory. Lovinobanský chotár je bohatý aj na poľovnú zver – srstnatá škodná zver: med­veď, vlk, rys, líška, kuna, divá mačka, lasica, ako aj srstnatá úžitková zver: jeleň, srnec, diviak, zajac. Ok­rem toho z pernatej zveri je možné v tejto oblasti vidieť výra, sovu, jastraba, myšiaka, všetky druhy krkavcovitých vtákov a prechodne aj menšie druhy sokolov.

Z poľnohospodárskych plodín sú typické pre túto oblasť obilniny (pšenica, raž, ovos), zemiaky, repka ozimná, kukurica. Z lúk a pasienkov sa zberá seno.

Rozmachom poľnohospodárstva sa rozvíjala aj živočíšna výroba – chov poľnohospodárskych zvie­rat, najmä hovädzí dobytok, ovce, hydina.

Pri domoch v obci Lovinobaňa sú záhrady, kde sú najčastejšími stromami slivky, jablone a hrušky.