Mýtna – pamätihodnosti

Kultúrno-historický potenciál obce tvoria a predstavujú stavebné pamiatky, historické budovy, príp. tra­dované aktivity a kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré svojím obsahom, charakterom a historickou podstatou tvoria podstatu ich využitia pre rozvoj obce do budúcnosti. Niektoré z hľadiska historického vý­voja má obec Mýtna spoločné s obcou Dobroč. Ide o nasledovné stavebné ob­jekty v obci:

 

  • kostol – pôvodne ranogotický z konca 13. storo­čia. Prvé opravy boli prevedené v 17. storočí, po­tom v roku 1823 a v 20-tych a 80-tych ro­koch 20. storočia. Kostol ev. a v. pred­sta­vuje jednolo­ďový s polygo­nálnym uzáve­rom presbytára, pristavanou vežou – sak­ris­tiou, južnou predsieňou a predstavanou ve­žou. Presbyter a sakristia zaklenuté lo­menou valenou klenbou, loď má rovný strop. Vo ví­ťaznom oblúku z dvoch strán sa nachádza pätočná rímsa ro­mánskej profilá­cie. V uzá­vere pres­bytára je gotické okienko, v sakris­tii štrbi­nové. Fa­sády sú hladké. Okolo kostola je postavený ob­ranný múrik so strieľňami. Kostol sa na­chádza v ochrannom pásme č. 467/64. V štátnom zozname kultúrnych pa­mia­tok sa na­chádza pod por. čís­lom Ss/435.
  • oltár – predstavuje plošnú oltárnu architektúru. V strede polkruhovo uzavretom ráme je obraz Zmŕt­vychvsta­nia Krista. Plošná maľba, v spodnej časti sú postavy apoštolov, v hornej Kristus, v drob­nej riasenej bielej rúške rozptýlené svetlo, vytvára modeláciu farieb. Po stranách obrazu sú točené stĺpy a sochy Mojžiša a Árona, ktoré sú statické, blokové, vo vertikálne riasenom rúchu s bezvýraznými tvá­rami. Po stranách sú akantové uši s rokajom a páskou. Božie oko je v strede a serafínske hlavičky a po stranách sú sochy sv. Petra a Pavla. V predele je maľba Poslednej večere pojatá žánrovo. Autor tohto oltáru je neznámy. Vyhotovený je z dreva a plátna ako polychrómo­vaná drevorezba a ole­jo­maľba na plátne. Ide o obraz z konca 7. storočia a oltár z druhej tretiny 18. storočia – obdobie ro­koka. Rozmery: hlavný obraz 140 x 75 cm, obraz Poslednej večere 30 x 67 cm. Oltár je zapísaný v štátnom zozname kultúrnych pamiatok pod číslom SS 2708/4.

 

  • kazateľnica – predstavuje kruhové rečnište, po pravej strane sú schody. Rečnište je členené pilas­trami. Vo vý­pl­niach je rokajový dekor, v strede je reliéfna scéna Ježiš v chráme. Na zadnej stene je kartuš s nápisom a dátu­mom. Baldachýn sleduje tvar rečnišťa, lemovaný je čuč­kami a čabrakmi. Modré mramorovanie, zlatá a strie­borná orna­mentika, reliéf je polychrómovaný. Umies­tnená je na ľa­vej strane lode. Autor tejto pamiatky je ne­známy. Vyhoto­vená je z dreva v roku 1772, baroko ako polychrómovaná dre­vorezba. Ide o zapísanú kultúrnu pamiatku v štátnom zo­zname kultúrnych pa­miatok pod číslom SS 2709/H.

 

  • zvonica – ide o drevenú barokovú, samostatne sto­jacu pri kostole hrázdenú stavbu z 2. polovice 18. storočia so štvorcovým pôdorysom a šindľovou ihlanovou strechou. Zvony pochádzajú z 90-tych ro­kov 17. storočia. Počas 1. svetovej vojny boli zlo­žené a ich kov bol použitý na hlavne kanó­nov. V roku 1923 boli zakúpené terajšie zvony, ktoré sú vyhotovené v troch rôznych veľkostiach. Zvonica bola spojená s kostolom podzemnou chodbou, kde je dnes už len prepadlisko. Na fare sa nachádza krucifix na rokajovom podstavci z II. polovice 18. storočia a štyri roko­kové svietniky z II. polovice18. storočia. Ide o polychrómovanú drevorezbu predstavujúcou plas­tiku ukrižo­vaného z II. polovice 18. storočia.

 

  • kazetový strop – fragment. Zachované sú len 3 fragmenty s pestrofarebnou štylizovanou ornamenti­kou na bielom podklade. Autor je neznámy. Vyhotovené sú z dreva v 17. storočí v období renesancie použitím techniky temperová maľba na dreve. Rozmery: 99 x 30cm, 95 x 45 cm, 95 x 33 cm.

 

Pôvodný kostol bol rímsko-katolícky zasvätený svätej Anne, ale v roku 1696 prešiel do rúk evanjeli­kov.