Píla – história

Obec Píla vznikla podľa retrospektívneho lexikónu ČSSR asi v 14. storočí. K dispozícii je však zatiaľ najstaršia písomná zmienku o obci Píla z 13.októbra 1456 v podobe Fyryz (Fryz) ako súčasť Divín­skeho panstva. Etymologicky názov Píla podľa Borovszkého (1911) na základe vodných píl, ktoré tu boli. Odvo­dené teda z výrobne Píly. Maďarské slovo píla = fürész sa vyskytuje už v r. 1211. Mecha­nická piliarska výroba sa na Slovensku datuje od 14. storočia. Pôvodnú osadu založil Šoltýs so skupi­nou drevorubačov s domácimi kolonistami.

V roku 1502 mala obec názov Fyreez a v r. 1545 ako Pilafyriz. V druhej pol. 15. storočia sa majitelia Divínskeho panstva Ladislav Lossonczy so synom Žigmundom zaplietli do sprisahania proti Ma­tejovi Korvínovi.

V roku 1553 obec Fürész (Píla) mala 8 port (pozn.: na porte bývalo okolo 30 ľudí, čiže obec mala vyše 200 obyvateľov) a patrila do okresu Juraja Madácha.

V tureckom súpise sečianského sandžáku obec nie je evidovaná, nakoľko bola asi spustošená Tur­kami. Po oslobodení od Turkov po roku 1593 aj tu začalo kopaničiarske osídlenie – fáza dosídľovania územia. V roku 1598 Píla patrila  Imrichovi Balassovi. Pre lúpežné prepady Imricha Balassu z Divína ci­sár Leopold odobral hrad Divín s panstvom a podľa darovacej listiny 16. júla 1686 vystavenej za 53.000 zla­tých daroval ho grófovi Zichymu. Panstvo bolo rozdelené na 5 správnych obvodov. Do I. ob­vodu patrilo 23 obcí medzi nimi aj Píla. Úplná registrácia po­zemkov sa ukončila 27.októbra 1686.

V tomto období postihla Pílu prvá známa povodeň. Na ktorú nepriamo poukazuje kanonická vizitá­cia z roku 1688, kde sa píše, že sa miestny kostol zrútil!

Od roku 1706 pri Píle išla poštová cesta z Lučenca cez Mýtnu do Zvolena. V dikálnom súpise z roku 1709 je evidovaná aj Píla. Obyvatelia Píly  pre svoju málo úrodnú pôdu (a malú plochu pozem­kov) sa ve­novali viac drevo spracovaniu a chovu oviec.

Súpis z roku 1720 nezaznamenáva obec Pílu. Na mape Divínskeho panstva z roku 1736 je za­kreslená aj obec Píla pod názvom Fürész. Okolo roku 1740 prišla posledná známa najväčšia povodeň v Pilianskej doline, ktorá postihla celú obec. V zúfalosti sa obyvatelia odsťahovali do okolitých obcí (Mýtna, Dobroč, Kotmanová, Budiná, Podkriváň, Bzová a i.).

V druhej pol. 18. storočia nastáva nová kolonizácia obce Píla. Okolo roku 1755 bola postavená aj zvonica (spočiatku drevená), základná osada a nové lazy. V súpise priemyslu z čias Márie Terézie je zae­vidovaná v lokalite Píla výstavba sklárskej huty pre Divínske panstvo.

Z roku 1782 pochádza obecná pečať. V pečatnom poli sú písmená H.J. pod ktorým je letopočet 1782. Kruhopis: „PECSET POCTIVE OSADI PILA“.

V roku 1828 obec Píla mala 24 domov a 142 obyvateľov, ktorí sa zaoberali málo výnosným poľno­hospodárstvom a chovom dobytka. Boli tu aj ľudia zaoberajúci sa drevospracovaním, uhliarstvom a boli tu aj mlyny.

 

Obec Píla v Československej republike (ČSR, 1919 – 1938)

Po rozbití Rakúsko-Uhorska (1918) bola aj obec Píla pričlenené do novovzniknutého štátu ČSR. V roku 1919 obec mala 756 obyvateľov, patrila do okresu Halič, obvodný notariát Divín. Posledná pošta i telegraf boli v Mýtnej a obvodným lekárom bol dr. Marits Lajos.

V roku 1921 z bývalej obecnej knihovne vznikla v Píle miestna ľudová knižnica. V obci boli dve už slo­venské školy – rímsko-katolícka a evanjelická augsburského vyznania. V rokoch 1923-1938 obec Píla pat­rila do okresu Lučenec. Notársky úrad bol v Divíne.

Názov obce obec Píla používala aj ako Píla pod Javorom a to pre účely rozlíšenia od obcí s podobným názvom na Slovensku. V roku 1930 vznikol v obci aj Dobrovoľný hasičský sbor.

V roku 1936 nad obcou Píla a údolím cez Mýtnu prehnala živelná pohroma (krupobitie a prietrž mra­čien). Hospodársky Píla stále patrila pod Divínske panstvo až do roku 1945.

V rokoch 1938 – 1945 bola Píla súčasťou Slovenského štátu. Sídlom okresu bola Lovinobaňa, nie­ktoré úrady boli aj v Divíne. V roku 1938 dostáva obec Píla hasičský príspevok. V r. 1939 nastalo roz­pustenie Obecného zastupiteľstva v Píle a menovanie vládneho komisára. V r. 1941 prebehlo menova­nie nového veliteľa Hlinkovej gardy v obci Píla.

Železničná zastávka Píla a telefónne spojenie obce s okolím boli zriadené v roku 1942.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania 29. augusta 1944 dochádza aj v oblasti Javoria k rozvoju partizánskeho hnutia. 14. septembra 1944 občania aj z obce Píla nastúpili k opevňovacím prá­cam na úseku Podkriváň – Dolná Bzová proti Nemcom.

  1. októbra nemeckí fašisti začali útok proti územiu SNP od Lučenca. V prvý deň útoku sa im po­darilo dosiahnuť líniu Poltár – Píla – Ružiná. Prudké boje boli v priestore Píla – Podkriváň, kde sa poda­rilo začas Nemcov zadržať. Partizánska brigáda M. R. Štefánika sídlila v Divíne do 24. októbra, jej ve­liteľom bol P. A. Veličko. Partizáni sa utiahli pred presilou do hôr. Počas SNP padol jeden občan z Píly.
  2. decembra skupina partizánov A. S. Kopilova prepadla na hradskej neďaleko Píly pod Javorom ko­lóniu nemeckých nákladných aut, ktoré prechádzali do Zvolena. Zlikvidovali jedno nákladné auto, 2 voja­kov zabili a 3 poranili. Postup 27. armády sa urýchlil po 20. januári 1945. Pri Mýtnej sa Nemci opevnili na okolitých výšinách, najmä na kopci Háj.

Nemci 19 partizánov, ktorých zajali ešte v decembri 1944, popravili na Budinských lazoch 24. ja­nuára 1945. Pri Píle nepriateľ využil opevnenia vybudované počas SNP a systémom guľometných pa­lieb zne­možňovali prechod cez uzučkú dolinu.

Obec Píla bola oslobodená od Nemcov 29. januára 1945. Pri oslobodení Píly padlo 62 vojakov so­viet­skej armády, 43 Rumunov, 100 Nemcov.

 

Obec Píla  v  Československej republike (ČSR, ČSSR, ČSFR, obdobie 1945 – 1992)

Po oslobodení obec Píla bola administratívne zaradená z okresu Lovinobaňa do okresu Lučenec. Ná­zov obce Píla pod Javorom bol do roku 1960. Obec patrila pod Obvodný národný výbor (1945 – 1950) Di­vín.

Po oslobodení dochádza k budovaniu vojnou zničeného hospodárstva. V obci bol znovu reorganizo­vaný Dobrovoľný hasičský zbor. V roku 1946 obec postihla víchrica s padajúcim ľadovcom o veľkosti sle­pačieho vajca. V roku 1947 došlo k vyvlastneniu nehnuteľností na stavbu výhybne Píla pod Javorom.

Po vojne sa väčšina obyvateľov zaoberala poľnohospodárstvom. V roku 1954 bola vybudovaná bu­dova Miestneho obecného úradu, obecné maštale pre Spolok súkromne hospodáriacich roľníkov, ktorý svoju činnosť ukončil až r. 1980. V roku 1952 bolo zriadené pohostinstvo a predajňa zmiešaného to­varu. Obec bola elektrifikovaná v roku 1957. V roku 1958 tu bolo zriadené tu bolo aj kino pri miestnej osvetovej besede a autobusová zastávka.

V roku 1970 sa v obci zaoberalo poľnohospodárstvom len 8,1% ekonomicko-činných osôb. Pre hor­ské podmienky v obci hospodárili jednotlivci. V obci fungovala základná škola 1 – 5 ročník, ktorá bola dvoj­triedna.

Po roku 1985 bolo kino zrušené, deti chodili do školy v Mýtnej a Lovinobani, prosperoval futbalový oddiel, ktorý sa spojil s Družstevníkom Mýtna. V prevádzke ostala len knižnica. V obci sa konali kul­túrno-zábavné podujatia, poriadkovú službu mali členovia Dobrovoľného požiarníckeho zboru.

Po nežnej revolúcii (1989) a odstránení totality a vedúcej komunistickej strany, nastala demokrati­zá­cia spoločnosti. Poľnohospodárska obec bola zaradená do horskej výrobnej oblasti.

 

Obec Píla v samostatnej Slovenskej republike (1993 – súčasnosť)

Obec Píla po vzniku Slovenskej republiky žije svojim životom a snaží sa zabezpečovať svoj rozvoj a život na úrovni pre všetkých svojich obyvateľov.