Píla – základné informácie

pila_erb
Obec Píla sa nachádza na severozápadnom cípe okresu Lučenec na hranici s okresom Detva. Leží vo východnej časti Javoria v úzkej doline pravostranného prítoku potoku Kriváň pod úpätím vrchu Ja­vor. Administratívne patrí obec Píla do okresu Lučenec v regióne Novohrad. Z hľadiska cestnej do­stupnosti su­sedí s obcami Mýtna a Podkriváň (okres Detva), ale aj s obcou Divín (z hľadiska hraníc katastrálnych území). Základnú charakteristiku obce Píla predstavujú nasledovné údaje:

Sídlo OcÚ: Obecný úrad Píla, Píla č. 174, 985 53 p. Mýtna

Telefón: 047 43 97 104, 0908 626 817

E-mail: ingmido@post.sk

Web: www.pila.ocu.sk

Starosta obce: Ing. Milan Dobrocký

Lokalizácia: okres Lučenec, kraj Banskobystrický

Prvá písomná zmienka: r. 1456

Nadmorská výška stredu obce v metroch: 340

Počet obyvateľov: 281

Poloha obce a prírodné, klimatické a geologické podmienky

 

Geograficky sa obec Píla nachádza na súradniciach 48˚29´severnej zemepisnej šírky a 19˚32´ vý­chodnej zemepisnej dĺžky. Uvedené súradnice predstavujú severozápadnú časť na okraji okresu Luče­nec v regióne Novohrad na hranici s okresom Detva (obr. č. 1). Leží 1 km vľavo od hlavnej cesty E 571 v smere Lučenec – Zvolen. Nadmorská výška stredu obce je 340 m n. m., pričom v celom chotári obce je to v rozpätí 310 – 800 m n. m.

Výmera celého katastra obce Píla predstavuje 755 ha, pričom najväčšiu časť zaberajú lesné po­zemky (takmer ½ výmery katastra). Poľnohospodárska pôda predstavuje 331 ha a zastavaná plocha 40 ha.

pila1

Obec Píla je od okresného mesta Lučenec je vzdialená 23 km, pričom jej vzdialenosť od ďalšieho okresného mesta Detva je 15 km.

pila2

GEOLOGICKÝ PREHĽAD:

Z hľadiska geomorfologického členenia obec Píla patrí:

  • Alpsko-himalájska sústava
  • podsústava Karpaty
  • oblasť Slovenské stredohorie
  • celok Javorie
  • podcelok Javorianska hornatina.

Javorie predstavuje horský krajinný celok Slovenského stredohoria. Na severe ho výrazne ohrani­čuje Zvolenská kotlina, na západe je to Pliešovská kotlina, na východe ho od Slovenského rudohoria oddeľuje horný tok Kriváňa a Tuhárskeho potoka. V južnej časti Javorie pozvoľna prechádza do Kru­pinskej planiny. Dosahuje dĺžku vyše 35 km, šírku 15 km a vrcholí Javorím (1044 m n. m.).

Javorianska hornatina má stratovulkanickú stavbu. Členitý chotár obce Píla tvoria žulové horniny ve­porského kryštalinika a sopečné tufy s vrchom Javor (821 m n. m.).

 

KLIMATICKÉ PODMIENKY:

Obec Píla sa nachádza v miernom podnebí. Z dôvodu globálneho otepľovania sa tep­loty v zimnom období postupne zvyšujú. V predchádzajúcom období boli pre túto oblasť charakteristické mrazy v zimnom období až  -20 °C.

Priemerné množstvo zrážok 700-800 mm, pričom snehová prikrývka sa drží štandardne okolo 75 dní.

Priemerná ročná teplota ovzdušia je 6 – 7 ˚C, júlová teplota je v priemere okolo 17 ˚C a janu­árová v priemere -4 až -5 ˚C. Absolútne minimum -34 ˚C bolo zaznamenané v roku 1940, presne 18. februára.

 

 

PôDA A ZÁHRADY:

V Píle sú hnedé lesné pôdy. Svahovitosť pôdy v okolí je vyše 15%. Pôdy s dobrou štruktúrou sú prie­pustné, majú väčšie a stále zásoby vody.

Z hľadiska záberu má poľnohospodárska pôda výmeru 331 ha, z toho len viac ako 3 ha predsta­vujú ornú pôdu. V katastri obce je 16 ha záhrad. V nich sa z ovocných stromov a krov najviac pestujú jablone, slivky, hrušky, čerešne, orechy. Zo zeleniny sa najviac darí mrkve, cibuli, ces­naku, kapuste, uhorkám a paradajkam. Hrozno sa pestuje len pri domoch a väčšinou samorodné druhy.

Z plodín sa pestuje kukurica, fazuľa, hrach, cukrová repa a zemiaky. Z krmovín sú to ďatelina, lu­cerna a iné.

 

LESY A RASTLINSTVO:

Fytogeograficky územie patrí čiastočne do oblasti panónskej flóry a to do podoblasti matranskej. Časť severného územia patrí do oblasti predkarpatskej flóry, čo znamená, že má teda už submon­tánny cha­rakter. Zmiešané lesy sú len severne a plošne ho prevládajú bučiny s nízkou pokryvnos­ťou bylinného poschodia. Suchšie výslnné svahy zaberajú dubiny s cerom a dubovo-hrabové lesy.

Významnými rastlinnými druhmi sú plavúň jedľovitý, slezinník severný, tavoľník prostredný, metlica krivolaká, fialka dvojkvetá, horec luskáčovitý, zvonček širokolistý a i. Významnou prísne chráne­nou rastlinnou je perovník pštrosí. Dosahuje značný vzrast, ktorý je v jarnom období cha­rakteristický neplodnými svetlozelenými až 1,5 m dlhými jednoducho sperenými listami, usporiadaný v tvare lievika a v lete tmavohnedými výtrusnými listami vyrastajúcimi zo stredu. Neplodné zelené listy odumierajú na je­seň. Plytčiny vodnej nádrže Mýtna pri Píle sú porastené pálkou a sitinou.

V lesoch v okolí obce Píla sa vyskytujú rôzne druhy hríbov – dubáky, kozáky, osikovce, kuriatka a i.

 

ŽIVOČÍŠSTVO:

Živočíšstvo je viazané na lúky, lesy a vodu. Z hmyzu sa na území obce nachádzajú nasledovné druhy chrobákov: bystruška lesklá, bystruška zlatá, hrobárik obyčajný, roháčik obyčajný, lajniak jarný. Z motý­ľov sú to babôčka pávooká a babôčka pŕhľavová, mlynárik žerušnicový a i. Ryby sa vyskytujú v potoku Píľňanka a jeho prítokoch a vo vodnej nádrži  Mýtna.

Výskyt obojživelníkov (napr. žiab) je len sporadický. Z plazov je zastúpená jašterica živorodá, užovka obyčajná, pričom staršia literatúra uvádza sporadicky aj výskyt vretenice obyčajnej.

Z početných druhov vtákov sú to napr. holub plúžik, kuvičok vrabčí, sokol sťahovavý, penica popo­lavá, škovránok stromový, glezg obyčajný, ale aj bažant obyčajný. Migrujúce vtáky v čase ťahov využí­vajú vodnú nádrž.

Z cicavcov v katastri obce Píla žije dulovnica menšia a bielozúbka krpatá, z netopierov je to pod­kovár veľký. Vyskytuje sa tu tiež mačka divá, rys ostrovid, kuna hôrá, líška obyčajná, jeleň obyčajný, srnec hôrny, sviňa divá. Zaznamenali tu ojedinele aj medveďa hnedého. Z domácich zvierat okrem rôznej hy­diny, psov a mačiek je rozšírený chov dobytka, koní a na lazníckej časti osídlenia chov oviec.