Poslanie

Vízia, ciele a cieľová skupina organizácie

Strategický rámec

Strategický rámec Regionálneho združenia JAVOR je zadefinovaný na základe SWOT analýzy a identifikácie potrieb územia. Na týchto východiskách bola zadefinovaná vízia územia so strategickým cieľom a boli postavené základné priority, špecifické ciele a opatrenia vo väzbe na ciele stratégie EU 2020, ako aj ciele Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020 a ciele Integrovaného Regionálneho operačného programu na roky 2014-2020.

Vízia a strategický cieľ

Vízia Regionálneho združenia JAVOR

Mikroregión JAVOR predstavuje región vidieckeho charakteru, v okrese Lučenec, ktorý ponúka svojim obyvateľom plnohodnotné miesto pre život. Mikroregión charakterizuje dobudovaná základná infraštruktúra, rozvinutý cestovný ruch, priaznivý demografický vývoj, je tu zabezpečená starostlivosť o svojich obyvateľov.

Mikroregión je hospodársky a sociálne vyspelé spoločenstvo obyvateľov, ktorí majú prácu, možnosti vlastnej sebarealizácie, komunikácia jednotlivých obcí s ich obyvateľmi je na dobrej úrovni. Spoločnými kultúrno-spoločenskými a športovými aktivitami prispievajú k neustálemu zvyšovaniu kvality života a spokojnosti obyvateľov s ním.

Strategický cieľ obce je súhrn naplnených jednotlivých čiastkových priorít a opatrení, ktoré by Regionálne združenie JAVOR vykonať aby dosiahlo stanovenú víziu.

Strategický cieľ Regionálneho združenia JAVOR

Strategickým cieľom Regionálneho združenia JAVOR do roku 2023 je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mikroregiónu, zvýšiť jeho atraktivitu a kvalitu života občanov obce prostredníctvom priorít a opatrení zameraných na dobudovanie infraštruktúry a rozvoj obcí, podporu podnikania a rozvoj zamestnanosti, ako aj rozvoj cestovného ruchu.

Priority a špecifické ciele

Na základe SWOT analýzy, identifikácie potrieb územia, definovania vízie a strategického cieľa územia mikroregiónu JAVOR boli stanovené tri ťažiskové oblasti – priority, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať rozvoj územia.

Priority

  1. Podpora podnikania a rozvoj zamestnanosti
  2. Rozvoj cestovného ruchu
  3. Dobudovanie infraštruktúry a ochrana životného prostredia

Špecifické ciele

Priorita č. 1: Podpora podnikania a rozvoj zamestnanosti
Špecifický cieľ č. 1: Zvýšenie zamestnanosti v regióne podporou tvorby pracovných miest, malého podnikania, predajom miestnej produkcie, podporou tradičných remesiel

Priorita č. 2: Rozvoj cestovného ruchu
Špecifický cieľ č. 2: Skvalitnenie, rozšírenie a zavádzanie nových služieb cestovného ruchu, zlepšenie propagácie regiónu

Priorita č. 3: Dobudovanie infraštruktúry a ochrana životného prostredia
Špecifický cieľ č. 3: Dobudovanie a rekonštrukcia infraštruktúry, zlepšenie životného prostredia

Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia žijúci v mikroregióne Javor, no jednotlivé aktivity sú zamerané najmä na nezamestnaných, sociálne znevýhodnených občanov, deti a mládež. Ďalej cieľovú skupinu tvoria turisti a návštevníci mikroregiónu, ktorí sem chodia za oddychom a relaxom.