Projekty

Turistický sprievodca regiónu Javor

a) Cieľom projektu bolo predstaviť mikroregión Javor návštevníkom regiónu.
b) Výsledkom bolo vydanie publikácie s rovnomenným názvom v rozsahu 28. strán.
c) Regionálne združenie sa zapojilo do projektu spracovania podkladov pre vydanie publikácie.
d) Náklady projektu boli 198.000,- Sk.
e) V rámci Pilotnej grantovej schémy pre rozvoj cestovného ruchu bol získaný grant vo výške 122.000,- Sk (Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia CR).

Propagačné a informačné tabule

a) Cieľom projektu bolo vypracovať informačné tabule jednotne pre všetkých 10 obcí.
b) Výsledkom bolo umiestnenie tabúľ v 10 obciach a okrem toho v oboch častiach rekreačnej oblasti (divínska, ružinská) a v Turistickej informačnej kancelárií.
c) Regionálne združenie Javor zabezpečilo potrebné práce s výrobou tabúľ a ich osadenie v teréne.
d) Náklady projektu boli 147.000,- Sk.
e) V rámci Programu obnovy dediny na rok 2002 MŠP SR bola poskytnutá dotácia 80.000,- Sk (Ministerstvo životného prostredia SR, odbor realizácie environmentálnych programov).

Komunikačné centrum Regionálneho združenia Javor

a) Cieľom projektu bolo posilnenie spolupráce malých obcí v rámci regiónu.
b) Výsledkom projektu bolo zriadenie a vybavenie Komunikačného centra, kurz základov práce na PC a internetu, ktorý absolvovalo 8 osôb.
c) Regionálne združenie Javor okrem zabezpečenie realizácie projektu prispelo vlastnými prostriedkami v hodnote 30.000,- Sk.
d) Celkové náklady projektu boli 110.000,- Sk, z toho vlastné zdroje 30.000,- Sk.
e) Na realizáciu projektu prispela Nadácia Ekopolis v hodnote 80.000,- Sk.

Turistická informačná kancelária Regionálne združenie Javor

a) Cieľom projektu bolo sprístupniť informácie o regióne, turistických a rekreačných možnostiach.
b) Výsledkom bolo zriadenie Turistickej informačnej kancelárie v priestoroch RZ Javor v Divíne.
c) RZ Javor okrem realizácie projektu poskytlo vlastné zdroje vo výške 85.000,- Sk na vytvorenie Turistickej informačnej kancelárie a zabezpečuje jej prevádzku.
d) Celkové náklady projektu boli 185.000,- Sk.
e) V rámci Zárodkového fondu Ministerstva medzinárodného rozvoja Veľkej Británie – DFID, prostredníctvom Enterplán Banská Bystrica boli poskytnuté prostriedky vo výške 100.000,- Sk.

Sociálno-ekonomická stratégia rozvoja mikroregiónu Javor

a) Bol stanovený strategický cieľ „Zvýšiť kvalitu života pre občanov mikroregiónu Javor do roku 2015“ a z vykonaného auditu vyplynuli základné špecifické ciele:
a) Rozvoj malého a stredného podnikania na základe využitia predovšetkým miestnych zdrojov a ostatných daností regiónu.
b) Vytvorenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie občanov.
b) Súčasťou spracovanej Sociálno-ekonomickej stratégie rozvoja mikroregiónu Javor je Akčný plán v rámci ktorého bolo prijatých 11 projektov obcí a podnikateľov s podporou 1,649 mil.Sk.
c) RZ Javor zabezpečovalo potrebné podklady, spolu sa podieľalo na vypracovaní dokumentov a projektov jednotlivých záujemcov.
d) Všetky náklady na vypracovanie Sociálno-ekonomickej stratégie hradil DFID a ich výška nám nie je známa.
e) Dokument financoval DFID prostredníctvom Enterplán Banská Bystrica.

Projekt i-Dom – Zvýšenie kvality života občanov v mikroregióne Javor – súčasnosť TeleDom

a) Ciele projektu vychádzajú z programových cieľov RZ Javor a potrieb občanov a organizácií regiónu
– rozvoj podnikania s využitím miestnych zdrojov
– pomoc pri riešení nezamestnanosti
– umožniť občanom, podnikateľom, organizáciám a návštevníkom regiónu prístup k informáciám rôzneho druhu
– podporiť rozvoj turizmu, športu a kultúry
– poskytovať počítačové a internetové služby za účelom rozvíjania vzdelanostnej úrovne i zábavy zároveň vytváranie doplnkového zdroja príjmov i-Domu
– organizovať aktivity v oblastiach:
– rekvalifikácie a sprostredkovanie práce
– poradenskej služby
– miestnej inzercie o službách, možnostiach využitia voľného času, športového vyžitia, atď.
– knižničnej služby
– práce s mládežou
– spolupráce s rómskym etnikom klubmi dôchodcov, atď.,
– komerčnej – doplnkový predaj publikácií, pohľadníc, suvenírov, sprostredkovanie obchodov.
b) Výsledkom projektu je kvalitná činnosť TeleDomu a dôsledná realizácia cieľov. Dostupnosť k počítačom a internetu a ďalšie služby pre záujemcov prostredníctvom dvoch profesionálnych pracovníkov.
c) Organizácia zabezpečuje prevádzku priestorov a realizáciu úloh a v dobe príprav na realizáciu projektu prínos z vlastných zdrojov vo výške 30.000,- Sk.
d) Celkové náklady projektu sú 473.000,- Sk.
e) TeleDom bol zriadený v rámci projektu „Informačné technológie – cesta rozvoja zamestnanosti na vidieku“ a na základe Dohody o poskytnutí účelovo viazaného finančného príspevku a o spolupráci č. 1a/2003/79-LC z 1.4.2003 uzatvorenej medzi NÚP, Krajský úrad Banská Bystrica a RZ Javor Divín. Finančný príspevok na počítačovú techniku, kancelársku techniku a zabezpečovaciu techniku, vo výške 210.000,- Sk a na základe Dohody č. 28/91/2003 z 24.4. 2003 uzatvorenej medzi NÚP, Okresný úrad práce Lučenec ako „DVPPM“ pre dve pracovníčky na dobu 5/2003 – 4/2004 vo výške príspevku 232.848,- Sk.

Projekt „Aktivity pre rómsku komunitu v mikroregióne Javor“

Realizovaný na Základe Zmluvy č. 17 – 260203 s Regionálnou rozvojovou agentúrou Lučenec
a) Cieľom je poskytnúť pomoc rómskej komunite (organizovanie akcií, kurzov, prednášok, atď.).
b) Výsledkom projektu boli:
– vlastivedný poznávací zájazd rómskych žiakov do Bojníc – 40 žiakov
– divadelné predstavenie Divadla Maska spojené s prednáškou
– zakúpenie školských pomôcok pre rómske deti z problematických rodín a pre žiakov špeciálnych tried
– základy práce s počítačmi, individuálne s rómskymi deťmi – 78 žiakov
– zakúpenie kostýmov pre novozaložený rómsky súbor „Romale Čháve“
– prednáška pre rómskych občanov za účasti Mgr. Jany Ľuptákovej, projektovej manažérky Združenia mladých Rómov na Slovensku a predsedu Klubu rómskych žien v Detve, spojená s vystúpením súboru Romale Čháve – 60 účastníkov
– počítačový kurz /krúžok/ pre školou doporučených 9 rómskych detí v období február – máj 2004
– zemepisný zájazd do hvezdárne Žiar nad Hronom – 71 účastníkov
– MDD – športový deň a vystúpenie súborov spoločne komunita Divín a Detva – 90 účastníkov
c) RZ zabezpečovalo celú realizáciu projektu v spolupráci so Základnou školou Divín
d) Náklady projektu boli 81.000,- Sk
e) Projekt financovala Regionálna rozvojová agentúra, Fiľakovská cesta 10, 984 01 Lučenec.

Projekt „Obnova informačného a poradenského centra mikroregiónu Javor“

a) Projekt bol zameraný na obnovu Informačného a poradenského centra MR Javor. Riešil opravu a obnovu stien, podláh, elektroinštalácie, hygienických zariadení, plynové ústredné vykurovanie a vybavenie obnovených priestorov. Realizáciou projektu sa získajú priestory pre komplexné informačné a poradenské služby pre nezamestnaných, rómsku komunitu a občanov.
b) Výsledkom projektu bolo vybavenie budovy ústredným plynovým vykurovaním v dôsledku krátenie rozpočtu. Vďaka tomuto vykurovaniu sa môžu využívať všetky priestory celoročne.
c) Združenie zabezpečilo výberové konanie pre dodávateľa služby a organizačne zabezpečilo projekt.
d) Získané finančné prostriedky boli vo výške 523.900,- Sk.
e) Projekt bol financovaný z Fondu sociálneho rozvoja, Grantová výzva č. 02 – Rozvoj lokálnej infraštruktúry.

Projekt „Celoživotné vzdelávanie – cesta ku kvalite pracovnej sily na vidieku“

Žiadateľ projektu: Tesco computers, s.r.o., Rimavská Sobota,
Partner projektu: Obec Divín, Obec Kokava nad Rimavicou,
Spolupracujúca organizácia: RZ Javor
a) Cieľom projektu bolo prostredníctvom TeleDomov, t.j. informačno-komunikačných centier, prevádzkovaných neziskovými organizáciami, zabezpečiť dostupnosť k celoživotnému vzdelávaniu na vidieku a následne zvyšovať kvalitu pracovnej sily pre potreby miestneho trhu práce. V deviatich mikroregiónoch okresov Lučenec, Rimavská Sobota a Poltár naštartovať spoluprácu TeleDomov so samosprávami a školami za účelom spoločného postupu pri rozvoji vzdelávania v mikroregióne.
b) Výsledkom projektu bolo 30 vyškolených ľudí v informačných technológiách z radov zamestnaných aj nezamestnaných občanov (len čo sa týka RZ Javor, v rámci celého projektu ich bolo vyše 200), vyškolenie akreditovaného lektora IT a získanie akreditácie vzdelávacieho centra na výučbu IT.
c) Manažér TeleDomu bol koordinátorom celého projektu a zástupca manažéra sa stal lektorom pre tento mikroregión.
d) Získané finančné prostriedky celého projektu boli 39.999,- EUR.
e) Projekt bol financovaný z Ministerstva školstva SR, v rámci výzvy PHARE 2005.

Projekt „Príprava mikroregiónov na čerpanie finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu“

– žiadateľ projektu: OZ Rozvoj obce Kokava nad Rimavicou
– partner projektu: Obec Divín, Obec Kokava nad Rimavicou
– spolupracujúca organizácia: RZ Javor
a) Cieľom projektu bolo vyvinutie špecializovaného tréningového programu zameraného na problematiku Európskeho sociálneho fondu a pilotné overenie v mikroregiónoch Sinec-Kokavsko a Javor. Účastníkmi pilotného overenia vyvinutého tréningového programu boli zamestnanci miestnej samosprávy a verejnej správy a ďalší jednotlivci, ktoré sa zaoberajú dlhodobo problematikou rozvoja ľudských zdrojov.
b) Výsledkom projektu boli: vytvorenie komplexného tréningového programu o problematike ESF, pilotné overenie tréningového programu v podmienkach mikroregiónov Sinec-Kokavsko a Javor, vytvorenie zásobníkov projektových zámerov, zameraných na implementáciu „Sektorového operačného programu „Ľudské zdroje“ v mikroregiónoch Sinec–Kokavsko a Javor Divín, tréning trénerov v rámci existujúcej siete informačných centier na vidieku (TeleDomov), lokalizovaných v piatich okresoch južnej časti Banskobystrického kraja.
c) Manažér TeleDomu bol koordinátorom projektu pre mikroregión Javor.
d) Získané finančné prostriedky celého projektu boli 30.000,- EUR.
e) Projekt bol financovaný z Ministerstva školstva SR, v rámci výzvy Phare 2005.

Projekt „Žijeme tu spolu“

a) Zámerom projektu bolo zmierniť rozdiely medzi minoritou a majoritou prostredníctvom vzájomného spolužitia detí, u ktorých je najväčší predpoklad na výchovu a zmenu doterajšieho spôsobu života. Snahou bolo vzbudiť záujem školskej mládeže o doplnkové štúdium, z dôvodu lepšieho formovania mladšej generácie, prostredníctvom mimoškolských aktivít, ktoré neprebiehali separovanie od detí nerómskeho pôvodu, práve naopak. Aktivít projektu sa zúčastňovali deti z rómskych a nerómskych rodín, ktorého účelom bola výchova k tolerancii a antirasizmu
b) Aktivity projektu:
– práca s počítačom, kde sa deti naučili pracovať s programom Windows
– poznávanie okolia a poznávanie histórie obce – kultúrne pamiatky
– pobyt v letnom tábore
– publikácia žijeme tu spolu, ktorú si vytvárali deti samé spolu s pomocou svojich lektorov.
c) Projekt bol podporený vo výške 88.220, -Sk, vklad žiadateľa a príspevok inej inštitúcie bol 11.200,- Sk
d) Projekt sa realizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open society Foundation v rámci projektu Nikto nechýba

Projekt „Krajinárska štúdia Regionálne združenie JAVOR“

V roku 2006 bola vypracovaná krajinárska štúdia. Zadávateľ – Regionálne združenie Javor, zhotoviteľ – Kolégium Krajinárske združenie Zvolen, v spolupráci s informačným centrum TeleDom. Dotácia poskytnutá z environmentálneho fondu Programu obnovy dediny.
a) Cieľ projektu:
– identifikácia významných krajinných prvkov, ktoré spolu vytvárajú charakteristický vzhľad krajiny
– zvyšovanie povedomia občanov o hodnote a identite krajiny v ktorej žijú
– využitie potenciálu krajiny v kontexte s hospodársko-sociálnym rozvojom, smerujúcim ku aktivitám turizmu, cestovného ruchu a rekreácie
– zo štúdie je vypracované informačné CD a publikácie Krajinárska štúdia

Projekt „Civilizácia HU-SK Séria podujatí“

a) Cieľom projektu bolo vybudovanie a podporovanie spolupráce mimovládnych organizácií na Slovensku a Maďarsku, v záujme profesionálnej prípravy a koordinácie potenciálnych projektov.
b) Výsledkom bola séria štyroch konferencií pre neziskové organizácie, kde mimovládne organizácie nadviazali partnerskú spoluprácu, pomocou ktorej môžu prispievať k silnejšiemu hospodárskemu a sociálnemu rozvoju pohraničných oblastí, k posilňovaniu konkurencieschopnosti regiónu a k zlepšeniu spoločenskej a kultúrnej spolupráce medzi ľuďmi. Jednotlivé konferencie boli určené pre neziskové organizácie v nasledovných oblastiach: ochrana prírody a životného prostredia, ochrana rodiny a rodinnej komunity, ochrana zdravia, ochrana kultúry a kultúrnych tradícií.
c) Celkové náklady projektu boli 38 841,- €.
d) Projekt bol podporený v rámci „Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2012“

Projekt „Kalendár podujatí v mikroregióne Javor“

e) Cieľom projektu bolo zvýšiť prehľad o kultúrnom dianí v mikroregióne Javor, čím sa prispeje k zviditeľneniu a rozvoju regiónu.
f) Výsledkom bol vytvorený Kalendár podujatí, v ktorom každá obec propagovala svoje aktivity v priebehu roka v oblasti kultúry, športu, zábavy.
g) Celkové náklady projektu boli 350,- €.
h) Projekt bol podporený finančnou dotáciou Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 300,- €.