Ružiná – pamätihodnosti

Kultúrno-historický potenciál obce tvoria a predstavujú stavebné pamiatky, historické budovy, príp. tra­dované aktivity a kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré svojím obsahom, charakterom a historickou podstatou tvoria základ ich využitia pre rozvoj obce do budúcnosti.

ruzina_p1

kostol sv. Františka z Asisi – ide o jednoloďovú stavbu (14,45 x 7,75 m) s rovným uzáverom, pristava­nou sakristiou a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Nad vstu­pom je murovaný chór s mrežou v parapete. Fasády sú členené pilastrami, na podstrešnej rímse majú ob­ličkový vlys. Veža je zastrešená podkasaným ihlancom. Pôvodne tu boli 3 zvony a sú aj v súčasnosti. Veľký zvon má nápis:  „EUDIT RICHARDUS HEROLD COMUTOVIENSIS AD HONOREM S. FRANCISCI SUB PAROCHO JO­ANNE NEYMAN 1922.“ Stredný zvon nesie nápis: „Najsvä­tejšej slávi Božej dali zhotoviť veriaci Ru­žinskí roku pána 1936.“ Malý zvon je s tým istým nápisom. Obi­dva ulial František Egry z Malých Gejoviec pri Užho­rode v roku 1936. Zvony sú od 28.7.2007 na nový elektrický pohon.

  • hlavný oltár tvorí reliéf sv. Františka z Assisi. Ide o drevorezbu, polychrómovanú tirolskú rezbársku prácu z roku 1915. Na ľavej strane oltára stojí socha sv. Alžbety vysoká 120 cm, drevená, poly­chrómo­vaná – posviacku vykonal dekan Žigmund Miessel zo Starej Haliče v roku 1903. Sochy anje­likov po ľavej a pravej strane oltára majú výšku 50 cm, sú to poly­chrómované drevorezby zo za­čiatku 20. storočia. Vľavo od oltára stojí 160 cm vysoká socha Panny Márie Lurdskej, vpravo od oltára stojí socha Bož­ského srdca, polychrómia, drevorezba, posvätil ju Žigmund Miessel 8.10.1897. Socha Ukrižovaného Krista v sakristii o výške 45 cm a rozpätím rúk 35 cm je tiež poly­chrómovaná rezba. Socha – plastika Vzkriesený Kristus je vysoká 31 cm. Ide o ľudovú drevenú prácu z 19. storočia. Pri vchode do kostola stojí socha Ukrižovaného, vysoká 45 cm.

 

  • kaplnka, ľudove „Káplonka na rebniku“ – nachádza sa smerom k vápencovému lomu pri prameni „Pod káp­lonkou“. Pôvodne bola zhotovená z kameňa a tehál v 19. storočí. Pôdorys je 3 x 2 m, výška 3 m, zaklenutá klenba s obrazom Panny Márie a ozdobným kovaným plotom. V okolí ka­plnky sú vysadené pamätné stromy. Opravami kaplnky sa odstránila pôvodná architektúra i datovanie.

ruzina_p2

  • kríže v obci –  na divínskej ceste v obci je kríž Krista INRI s nápisom: „Pochválen buď Ježiš Kris­tus 1958“. Pôvodne tu bol drevený kríž, ale je to súčasne aj miesto tragickej autonehody.
  • kríž v obci nesie nápis: „Na chválu pána a na pa­miatku na bojišti odpadnutému sinovi ktorí bojo­vau za vlast a za kráľa Čeman Jozef nar. 1899 máj 7. odpadov 15. mája 1918. Na pa­miatku od jeho zarmútenej matki“.

Na pamätníku pri kostole je nápis „Večná sláva SNP a hrdinom padlým v boji za oslobodenie našej vlasti“.

ruzina_p3