Divín – základné informácie

divin_erb

Obec Divín leží v severnej časti okresu Lučenec, 2 km od hlavnej cesty Bratislava – Košice (E571) a železničnej trasy v obci Mýtna, ktorá spája stredné Slovensko s Novohradom a Gemerom. Leží v kotline v nadmorskej výške 265 m. Je obklopená miernymi kopcami prevažne sopečného tvaru, po­rastenými zväčša listnatým lesom. Ide o nasledovné kopce, vrchy a pohoria:

·                       z východnej strany sú to vŕšky zvané Háj, tiahnuce sa od obce Lovinobaňa,

·                       vršky zvané Hrby a Vinice tvoria hranicu s obcou Mýtna,

·                       Hrachoviská pretiahnuté cez lazy do úpätia Javora tvoria hranicu s obcami Píla a Podkriváň zo strany severnej,

·                       od západnej strany je to Jasenie a Havranová hraničiace s obcou Budiná,

·                       z juhozápadnej strany je to Jasenie a Črepková hrani­čiace s ob­cou Tuhár,

·                       z južnej strany je to obec Ružiná ležiaca pod úpätím Siedmych chotárov.

Územie obce je vymedzené hranicami katastra, ktoré možno pozične členiť na 3 funkčné oblasti – obec, rekreačná zóna a lazy. Zá­kladnú charakteristiku obce predstavujú nasledovné údaje:

Sídlo OcÚ: Obecný úrad Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín

Telefón: 047 / 43 97 301, 047 / 45 12 552

E-mail: starosta@divin.sk

Web: www.divin.sk

Starosta obce: Ján Koza

Lokalizácia: okres Lučenec, kraj Banskobystrický

Prvá písomná zmienka: r. 1329

Nadmorská výška stredu obce v metroch: 265

Počet obyvateľov: 2061

 

Poloha obce a prírodné, klimatické a geologické podmienky

Obec Divín leží na 37° 22´východnej zemepisnej dĺžky a 48° 19´severnej zemepisnej šírky. Uve­dené súradnice predstavujú severozápadnú časť okresu Lučenec v regióne Novohrad (obr. č. 1). Obec Divín je situovaná v nadmorskej výške 265 m (stred obce), v chotári sa pohybuje od 250 do 800 m. n. m.
divin1

Od okresného mesta Lučenec je obec Divín vzdialená 21 km, pričom rovnako vzdia­lená je aj od ďalšieho okresného mesta Detva.

divin2

Obec Divín svojou geografickou pozíciou spadá do oblasti Slovenského Rudohoria a oblasti Sloven­ského stredohoria. Prvú časť reprezentujú Veporské vrchy, druhú oblasť Ostrôžky. Geologicko-geo­mor­fologické pomery jednotlivých celkov sú nasledovné:

  • Ostrôžky – sú charakteristické reliéfom plochých chrbtov a úzkych dolín s miestnymi vyvýšeni­nami. Pohorie Ostrôžky zasahuje západnú časť územia obce Divín. Podložie tvoria vrstvy ande­zitových tufov a aglomerátov, pričom ich rozsiahlosť je výnimočná pre Slovensko.
  • Veporské vrchy – podložie tvoria kremence, vápence a z časti dolomity. Veporské vrchy majú južnú orientáciu k sídlu Divín, súvisia so západnou časťou Cinobanského predhoria a sú pred­časťou Lovinobanskej brázdy. Charakteristickým znakom tohto pohoria sú široké plošiny.
  • Juhoslovenská kotlina – zasahuje do územia obce Divín severozápadným okrajom. Tvoria ju sliene, slienité pieskovce a bridlice.

GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE:

Obec Divín svojou geografickou pozíciou spadá do oblasti Slovenského Rudohoria a oblasti Sloven­ského stredohoria. Prvú časť reprezentujú Veporské vrchy, druhú oblasť Ostrôžky. Geologicko-geo­mor­fologické pomery jednotlivých celkov sú nasledovné:

  • Ostrôžky – sú charakteristické reliéfom plochých chrbtov a úzkych dolín s miestnymi vyvýšeni­nami. Pohorie Ostrôžky zasahuje západnú časť územia obce Divín. Podložie tvoria vrstvy ande­zitových tufov a aglomerátov, pričom ich rozsiahlosť je výnimočná pre Slovensko.
  • Veporské vrchy – podložie tvoria kremence, vápence a z časti dolomity. Veporské vrchy majú južnú orientáciu k sídlu Divín, súvisia so západnou časťou Cinobanského predhoria a sú pred­časťou Lovinobanskej brázdy. Charakteristickým znakom tohto pohoria sú široké plošiny.
  • Juhoslovenská kotlina – zasahuje do územia obce Divín severozápadným okrajom. Tvoria ju sliene, slienité pieskovce a bridlice.

 

KLIMATICKÉ PODMIENKY:

Na podnebie obce vplýva jej geografická poloha – severozápadná časť okresu Lučenec na seve­rozá­pade Slovenského Rudohoria. Územie obce Divín leží v mierne teplej oblasti s dosahom mierne vlhkej až vlhkej podoblasti. Vrcholové časti katastra zasahujú do chladnej oblasti.

Priemerná ročná teplota sa pohybuje od 9 °C v kotlinových častiach do 6 °C vo vyšších polohách, Lu­če­necká kotlina 8-9 °C. Procesom globálneho otepľovania sa však uvedené teploty menia – rastú v medziročnom priemere o 2-3 °C.

V zime dochádza v kotlinách a horských údoliach k hromadeniu studeného vzduchu – inverzii. Úze­mie obce Divín je na zrážky chudobné. Počet dní so snehovou pokrývkou sa pohybuje v kotlinách v rozpätí 60 – 90 dní (s tendenciou krátenia doby), v pohoriach 80 – 140 dní.

Klimatické a morfologické podmienky obce Divín dávajú možnosť rozvíjať v obci a jej blízkom okolí letnú a zimnú rekreáciu.

 

PôDA:

Veporské vrchy sú charakteristické kyslými a lesnými pôdami. Pozdĺž potokov v obci (Divínsky po­tok a potok Teplica) ležia pruhy mladých aluviálnych nánosov, ktoré predstavujú nivné pôdy. Väčšina lesov je listnatých, hlavne v južnej časti územia.

 

LESY:

Hospodárska činnosť zasiahla do pôvodnej skladby bučín podhorského a horského pásma. Prístupnej­šie plochy sa odlesňovali, pričom na mnohých stanovištiach sa nahrádzali výsadbou ihlična­tých stromov. Tak na území obce Divín vznikli ihličnaté monokultúry a rozsiahle trávnaté pasienky. Napriek tomu sú však bučiny prevládajúcou zložkou vegetačného krytu.

 

ŽIVOČÍŠSTVO A RASTLINSTVO:

Na nivách potokov a ich okolitých brehoch rastú z bylín papraď ostnatá, papradník ostnatý, mo­čiarny, kostihoj lekársky, trsť obyčajná, steblovka vodná a vŕba rakyta.

V oblasti vŕbovo-topoľových lesov sa na menej vlhkých miestach vyskytuje žihľava dvojdomá, ostru­žina ožina, lipnica obyčajná, netýkavka nedotklivá, lipkavec obyčajný a zádušník brečtanolistý.

V rámci lokalít teplomilných dubín je z bylín častá prvosienka jarná, čermeľ hrebenitý, mliečnik mno­hofarebný. Hrabovo-dubové lesy obsahujú aj bylinné druhy ako súkostrava rôznolistá, med­nička jednokvetá, reznačka laločnatá, ľubovník chlpatý, hviezdica veľkokvetá, ostrica chlpatá, čermeľ hájny a iné. V pásme bukových lesov je možné nájsť marinku voňavá, kopytník európsky, cesnak medvedí, snežienku jarnú a iné. Okrem toho sú tu aj trávovité byliny ako lipnica lúčna, pospolitá, kostrava lúčna, psiarka lúčna, králik, iskerník, skorocel, štiav ap.

V toku Divínskeho potoka a potoka Teplica žijú raky, užovky, pstruhy potočné, jalce hlavaté a iné. Okrem ulitní­kov a pavúkov žijú na brehoch plazy, obojživelníky a niektoré druhy vtákov. Z vtákov sa tu vyskytuje rybárik obyčajný, lyska čierna a iné.

Na lúkach a poliach je bežný výskyt dážďovky obyčajnej, háďatka repného, slimákov, svrčka po­ľného, bistrušky medenej, zdochlinára obyčajného, bzdochy obyčajnej, včiel, čmeliakov, mravcov, bábo­čiek ap.

V lesoch sú bežné dážďovka, slimák, stonožka, háďatko, slimák. Z hmyzu sú to ucholaky, šváby, svrč­ky, mravce, osy, sršne, čmeliaky, bystrušky, chrústy, drevotoče ap.

Z radov obojživelníkov a plazov je bežný výskyt salamandry škvrnitej, mloka, ropuchy, sko­kana, ros­ničky, slepúcha, jašterice a iných.  Z radov vtáctva sú najznámejšie dudok, kuvik, sova, ku­kučka, ďa­teľ. Cicavce sú zastúpené druhmi netopierov, pyskorov a ježom. Okrem toho v lesoch be­hajú srnce, divé svine, rys ostrovid, mačka divá, jeleň a líška.