Píla – pamätihodnosti

Kultúrno-historický potenciál obce tvoria a predstavujú stavebné pamiatky, historické budovy, príp. tra­dované aktivity a kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré svojím obsahom, charakterom a historickou podstatou tvoria základ ich využitia pre rozvoj obce do budúcnosti.

 

Zvonica

Prvá zvonica v obci bola pravdepodobne drevená. Murovaná bola vybudovaná po roku 1750. Je štvorcového pôdorysu. Súčasný zvon je z roku 1811, liata zvonovina 40:50.

pila_p1

Cirkevný sviatok obce Píla je sv. Peter a Pavla (symbolizujú ich aj sochy v evanjelickom kostole v Dobroči).

pila_p2

Budova evanjelickej školy bola vybudovaná v roku 1863. Vyučovacou rečou bola slovenčina, ale od roku 1889 aj maďarčina. Novšia sa budova bol postavená v roku 1911. Učiteľom bol Ľudovít Fábry diplo­movaný učiteľ, člen krajinskej učiteľskej penzij­nej spoločnosti. Školu navštevovalo priemerne 50 žiakov.

 

Rímskokatolícka škola

Rímskokatolícka škola ako drevená budova bola postavená v r. 1870. Prestavaná na muro­vanú bola z milodarov v roku 1895. Vyučova­cou rečou bola slovenčina a od r. 1889 aj ma­ďar­čina. Škola dostala v r. 1893 štátnu pod­poru 330 korún, vyrovnanie platu učiteľa na 600 Korún.

Súčasná budova rímskokatolíckej školy bola vybudovaná v roku 1938.

pila_p3

Učiteľmi boli Antal Vošt, Antal Turcsányi, Ján Kovalčík. V roku 1900 učiteľom bol Michal Frid­rich bez diplomu. Školu priemerne navšte­vovalo 27 žiakov. Dvakrát ročne ju navštevo­val divínsky farár ako školský in­špektor.

Železničný tunel v obci Píla

pila_p4

V roku 1871 bol v obci postavený tunel v rámci stavby železničnej trate Šalgotarján – Lučenec – Zvolen. Píliansky tunel je dlhý 121 m. V  druhej pol. 20. stor. sa tunel prestal používať. 18. júna 1871 prešiel prvý vlak z Lučenca vedľa Píly do Zvolena. Trať merala 52 km a celá dedina bola pri tejto udalosti. Mnohí po prvý raz videli parný rušeň a železničné vozne.

V roku 1942 bola  v obci zriadená aj železničná stanica.

pila_p5