Točnica – základné informácie

tocnica_erb
Obec Točnica sa nachádza na severovýchodnom okraji okresu Lučenec na hranici s okresom Poltár. Cez obec tečie rovnomenný potok Točnica. Ide o pravostranný prítok Slatinky, má dĺžku 10,2 km. Obec leží v nadmorskej výške 261 m.n.m. a patrí do regiónu Novohrad. Základnú charakteris­tiku obce predstavujú nasledovné údaje:

Sídlo OcÚ: Obecný úrad Točnica, Točnica č. 113, 985 22 p. Cinobaňa

Telefón: 047 43 96 175, 0903 184 789

E-mail: obec.tocnica@stonline.sk

Web: www.tocnica.sk

Starosta obce: Jana Ivaničová

Lokalizácia: okres Lučenec, kraj Banskobystrický

Prvá písomná zmienka: r. 1467

Nadmorská výška stredu obce v metroch: 261

Počet obyvateľov: 392

Poloha obce a prírodné, klimatické a geologické podmienky

Obec Točnica leží v severnej časti Lučenskej kotliny v doline potoka Točnica. Z hľadiska katastrálnych hraníc susedí obec Točnica s nasledovnými obcami:
tocnica1

  • na severozápade je to obec Lovinobaňa – Uderiná,
  • na západe je to obec Podrečany,
  • na juhozápade je to obec Tomášovce,
  • na juhovýchode je obec Veľká Ves (okres Poltár),
  • na východe je to obec Kalinovo (okres Poltár),
  • na severovýchode je to obec Cinobaňa (okres Poltár).

tocnica2

 

Z geomorfologického hľadiska kataster obce Točnica tvoria zväčša štrky a piesky pol­társkej formácie, kryštalické bridlice, kremence a ostrovy čadičov.

Obec je charakteru poľnohospodárskeho, priemyselný potenciál je v obci minimálny. Väčšinu katastrálneho územia predstavuje lesy a orná pôda.

Okolité lesy sú dubové a hrabové. Vyskytuje sa tu lesná a poľná zver.