Tuhár – základné informácie

tuhar_erb
Obec Tuhár je malá dedinka ukrytá v lone prírody pod mohutnými skalami a lesmi so žblnkotajúcim Tuhárskym potokom s bohatstvom hornín, rastlín i živočíchov. Na území Tuhára pracovali, zveľaďovali a chránili ho generácie našich predchodcov, ktorí hlboko doň zapustili korene. Aj v zložitých podmienkach v ťažkej práci cez stáročia si ľud uchoval život, svojráz, kultúru i slovenskú reč. Nachádza sa v severozápadnej časti okresu Lučenec a predstavuje podhorskú obec. Jej základná charakteristika predstavuje nasledovné informácie:

Obecný úrad Tuhár, Tuhár č. 56, 985 12 Tuhár

Telefón: 047 43 77 621, 0911 491 250

E-mail: obecnyurad@tuhar.sk

Web: www.tuhar.sk

Starosta obce: Peter Čeman

Lokalizácia: okres Lučenec, kraj Banskobystrický

Prvá písomná zmienka: r. 1573

Nadmorská výška stredu obce v metroch: 384

Počet obyvateľov: 378

Poloha obce a prírodné, klimatické a geologické podmienky

Obec Tuhár leží v severozápadnej časti okresu Lučenec v nadmorskej výške 384 m je v strede obce, 320 – 705 m v chotári. Od okresného mesta Lučenec je vzdialená 19 km. Polohou sa obec zaraďuje do horskej výrobnej oblasti.
tuhar1
Z geografického hľadiska susedí obec Tuhár s nasledovnými obcami:

  • na severe s obcou Budiná,
  • na západe s obcou Ábelová,
  • na juhu obcami Polichno a Stará Halič,
  • na východe s obcou Ružiná
  • na severovýchode s obcou Divín.

tuhar2

GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE A PRÍRODNÉ DANOSTI:

Obec Tuhár sa nachádza na rozhraní Slovenského Rudohoria – Cinobanské predhorie a Slovenského stredohoria. Leží na východnom okraji Krupinskej výšiny v doline Tuhárskeho potoka. Listnaté lesy pokrývajú 30% celkovej plochy povodia. Fytograficky patrí vegetácia do oblasti panónskej flóry a to do podoblasti matranskej, severné územie do oblasti predkarpatskej flóry. Má hnedé lesné až podzolované pôdy. V lesnom poraste prevláda buk. Územie regiónu patrí do palearktickej oblasti, ktorá má dve zoogeografické zóny: lesnú a stepnú.

Na juhovýchodnom svahu vrchu Domanová na JJV od obce sa ťaží na Slovensku najkrajší mramor. Priestor medzi Ružinou, Tuhárom a Divínom dostal názov „Tuhársky kras“, budovaný stredno až vrchnotriasovými vápencami a dolomitmi obalovej jednotky veporika. Prírodovedecky a náučne najhodnotnejšia oblasť Tuhárskeho krasu je v severnom cípe kopca Dúpa s dobre vyvinutými škrapami, menšími bralami s jaskyňou Mara medvedia a s divínskym hradným vrchom. Jaskyňa Pastiersky úkryt sa nachádza v oblasti nazývané Osušie. Jaskyňa bola známa už v minulých dobách, slúžila ako úkryt pre pastierov.